Penjamin Pinjaman di Malaysia: Tanggungjawab dan Risiko

Memutuskan untuk menjadi penjamin pinjaman adalah keputusan yang memerlukan pertimbangan matang dan pemahaman yang mendalam tentang risiko dan tanggungjawab yang terlibat. Dalam situasi di mana saudara mara, rakan, atau individu lain meminta anda untuk menjadi penjamin pinjaman, penting untuk mengambil masa untuk menilai kesan dan pertimbangan yang berkaitan sebelum membuat keputusan akhir.

Pertimbangan pertama yang perlu dipikirkan adalah kesanggupan kewangan anda sendiri. Menjadi penjamin pinjaman bermakna anda mungkin akan bertanggungjawab untuk melunaskan pinjaman tersebut jika peminjam utama gagal melakukannya. Oleh itu, adalah penting untuk memastikan bahawa anda mampu menanggung beban kewangan tambahan ini tanpa mengorbankan kestabilan kewangan anda sendiri.

Selain itu, faktor hubungan juga memainkan peranan penting. Sebelum menyetujui menjadi penjamin, anda perlu mempercayai peminjam dan yakin bahawa mereka akan mematuhi komitmen mereka untuk melunaskan pinjaman. Memahami tujuan pinjaman juga penting. Pastikan pinjaman digunakan untuk tujuan yang berkembang atau memberi manfaat, bukan untuk tujuan yang kurang bertanggungjawab atau tidak penting.

Anda juga perlu mempertimbangkan risiko yang terlibat. Jika peminjam gagal melunaskan pinjaman, anda akan bertanggungjawab untuk melakukannya. Ini boleh memberi kesan negatif kepada kewangan dan hubungan anda dengan peminjam. Oleh itu, adalah penting untuk memahami sepenuhnya risiko yang terlibat sebelum membuat keputusan.

Sebelum menjadi penjamin pinjaman, pertimbangkan juga alternatif pilihan yang mungkin tersedia untuk membantu saudara mara atau rakan anda. Mungkin terdapat cara lain untuk menyokong mereka tanpa perlu menjadi penjamin pinjaman. Selalu ambil masa untuk mempertimbangkan kesannya dan pastikan anda selesa dengan keputusan anda sebelum membuat komitmen.

Terakhir, pastikan anda memahami dengan jelas peraturan dan terma pinjaman sebelum menandatangani sebagai penjamin. Pastikan anda memahami sepenuhnya tanggungjawab anda sebagai penjamin pinjaman dan apa yang dikehendaki daripada anda oleh pihak pemberi pinjaman.

Apa Maksud Penjamin Pinjaman?

Memahami peranan dan tanggungjawab seorang penjamin pinjaman adalah penting sebelum membuat keputusan untuk menerima atau menolak permintaan untuk menjadi penjamin. Seorang penjamin pinjaman merupakan individu yang bersedia untuk menanggung pembayaran baki hutang peminjam sekiranya peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya.

Dalam beberapa situasi, seorang penjamin juga mungkin perlu menyediakan cagaran dalam bentuk aset seperti tanah atau rumah bagi pinjaman yang dimohon oleh peminjam. Institusi kewangan seperti bank, koperasi, atau kredit komuniti biasanya meminta pemohon untuk menyediakan penjamin pinjaman jika peminjam tidak memenuhi kelayakan untuk memohon pinjaman atau jika kelayakan mereka tidak mencukupi untuk memperoleh pinjaman.

Sebagai contoh, individu yang baru bekerja dan ingin membuat pinjaman untuk membeli kereta pertama mungkin tidak mempunyai kelayakan yang mencukupi untuk memperoleh pinjaman tersebut tanpa seorang penjamin pinjaman. Begitu juga, jumlah pinjaman yang dimohon yang terlalu tinggi dan melebihi jumlah yang dibenarkan juga mungkin memerlukan penjamin untuk mengurangkan risiko yang ditanggung oleh institusi kewangan.

Pemberi pinjaman tidak mahu menanggung risiko peminjam gagal membuat pembayaran, oleh itu mereka memerlukan penjamin pinjaman atau gurantor untuk memastikan bahawa pembayaran akan dilakukan walaupun peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Sebelum bersetuju menjadi penjamin, adalah penting untuk memahami sepenuhnya tanggungjawab yang terlibat. Menjadi penjamin berarti anda bertanggungjawab untuk membayar baki hutang peminjam jika mereka gagal melakukannya. Ini boleh mempengaruhi kewangan anda dan hubungan anda dengan peminjam. Oleh itu, sebelum membuat keputusan, pertimbangkan kesanggupan kewangan anda, hubungan anda dengan peminjam, dan risiko yang terlibat dengan menjadi penjamin pinjaman.

Dalam situasi di mana anda ragu-ragu atau tidak yakin, adalah bijak untuk mendapatkan nasihat daripada profesional kewangan atau perundangan sebelum membuat keputusan akhir. Ini akan membantu anda membuat keputusan yang lebih terinformasi dan sesuai dengan keperluan dan keadaan kewangan anda sendiri.

Siapa yang Boleh Jadi Penjamin Pinjaman?


Memenuhi syarat-syarat dasar untuk menjadi penjamin pinjaman adalah langkah awal yang penting, namun institusi kewangan juga mempertimbangkan faktor-faktor tambahan sebelum meluluskan permohonan menjadi penjamin pinjaman.

 1. Pendapatan: Institusi kewangan ingin memastikan bahawa penjamin pinjaman mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk menanggung tanggungjawab pembayaran pinjaman sekiranya diperlukan. Pendapatan yang stabil dan mencukupi akan menjadi petanda positif.
 2. Rekod Kredit: Rekod kredit yang baik menunjukkan kewajaran dalam menguruskan kewangan dan melaksanakan komitmen kewangan dengan baik. Rekod kredit yang buruk boleh menimbulkan kebimbangan dan menyebabkan penolakan permohonan menjadi penjamin.
 3. Komitmen Kewangan: Jika penjamin sudah mempunyai komitmen kewangan yang tinggi, seperti hutang yang besar, institusi kewangan mungkin bimbang bahawa penjamin tidak mampu menanggung tanggungjawab tambahan sebagai penjamin pinjaman.
 4. Sejarah Kredit: Institusi kewangan akan menilai sejarah kredit penjamin untuk memahami bagaimana penjamin telah menguruskan hutang-hutang terdahulu. Sejarah kredit yang baik dapat menaikkan peluang untuk diluluskan sebagai penjamin.
 5. Aset: Keadaan aset penjamin juga dipertimbangkan. Institusi kewangan ingin memastikan bahawa penjamin pinjaman mempunyai aset yang boleh dicagarkan atau aset yang mencukupi untuk menutup jumlah pinjaman yang dimohon.

Sekiranya penjamin memenuhi syarat dasar tetapi tidak memenuhi faktor-faktor tambahan seperti pendapatan yang mencukupi, rekod kredit yang baik, atau keadaan aset yang memadai, kemungkinan permohonan sebagai penjamin akan ditolak. Oleh itu, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan kewangan dan rekod kredit anda sebelum memohon menjadi penjamin pinjaman.

Selain itu, adalah penting untuk memahami bahawa menjadi penjamin pinjaman membawa risiko yang serius, dan keputusan untuk menjadi penjamin haruslah dibuat dengan teliti dan selektif. Ini kerana menjadi penjamin bermaksud anda akan bertanggungjawab untuk membayar baki hutang peminjam sekiranya mereka gagal melakukannya. Oleh itu, sebelum menandatangani sebagai penjamin, pastikan anda memahami sepenuhnya tanggungjawab yang terlibat dan kesan yang mungkin berlaku terhadap kewangan dan hubungan anda.

Jenis-Jenis Penjamin Pinjaman

Di Malaysia, jenis-jenis penjamin pinjaman dapat diklasifikasikan kepada empat kategori utama seperti yang berikut:

Lihat Juga:  Langkah Mudah Semakan Baki Pinjaman Kereta CIMB Bank Online

Penjamin Sosial

Penjamin sosial adalah sejenis penjamin pinjaman yang memberikan jaminan kepada peminjam untuk tujuan bukan keuntungan atau komersial. Mereka biasanya tidak mendapatkan manfaat langsung dari transaksi pinjaman tersebut dan sering kali bersedia membantu demi membantu individu atau entiti yang memerlukan bantuan kewangan.

Dalam konteks Malaysia, penjamin sosial terlibat dalam beberapa jenis pinjaman yang meliputi:

 1. Pendidikan (Sambung Belajar): Penjamin sosial dapat membantu individu yang ingin melanjutkan pelajaran mereka dengan memberikan jaminan kepada institusi kewangan atau institusi pendidikan. Ini membolehkan individu untuk mendapatkan pinjaman pendidikan untuk melanjutkan pengajian mereka tanpa perlu memberikan jaminan yang berharga secara material.
 2. Penyelidikan: Penjamin sosial juga dapat terlibat dalam menyokong projek penyelidikan dengan memberikan jaminan kepada institusi kewangan atau badan penyelidikan. Ini membantu penyelidik untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan penyelidikan mereka tanpa menanggung risiko secara peribadi.
 3. Transaksi Sewa Beli Kenderaan (Pinjaman Kereta): Dalam kes transaksi sewa beli kenderaan untuk kegunaan persendirian, penjamin sosial mungkin diperlukan untuk membantu individu yang mungkin mempunyai keterbatasan kewangan untuk memperoleh pinjaman kereta. Penjamin ini membantu menangani risiko kredit dan memberikan keyakinan kepada pemberi pinjaman.
 4. Transaksi Gadai Janji Perumahan (Pinjaman Rumah): Penjamin sosial juga boleh terlibat dalam transaksi gadai janji perumahan untuk tujuan kediaman individu. Mereka memberikan jaminan kepada institusi kewangan untuk membantu individu yang mungkin menghadapi kesukaran kewangan untuk mendapatkan pinjaman perumahan.

Penjamin sosial memainkan peranan penting dalam menyokong masyarakat dan membolehkan individu dan kumpulan yang memerlukan bantuan kewangan untuk mendapatkan akses kepada pembiayaan. Mereka memungkinkan individu untuk mencapai matlamat pendidikan, penyelidikan, dan keperluan perumahan mereka tanpa menanggung beban kewangan yang berat. Oleh itu, peranan penjamin sosial adalah penting dalam memupuk kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penjamin Bukan Sosial


Penjamin bukan sosial, atau juga dikenali sebagai penjamin biasa, merujuk kepada individu atau entiti yang memberikan jaminan untuk pinjaman dengan tujuan komersial atau keuntungan peribadi. Berbeza dengan penjamin sosial yang memberikan jaminan untuk tujuan bukan keuntungan atau komersial, penjamin bukan sosial biasanya terlibat dalam transaksi pinjaman yang bersifat komersial.

Contoh penjamin bukan sosial termasuk:

 1. Pinjaman Komersial atau Perniagaan: Penjamin bukan sosial sering kali terlibat dalam transaksi pinjaman yang berkaitan dengan perniagaan atau projek komersial. Mereka memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman seperti bank atau institusi kewangan untuk membolehkan perniagaan atau projek mendapatkan akses kepada pembiayaan yang diperlukan.
 2. Pinjaman Peribadi: Transaksi pinjaman peribadi juga melibatkan penjamin bukan sosial dalam beberapa kes. Ini mungkin termasuk pinjaman peribadi untuk tujuan seperti pembelian kenderaan, perbelanjaan peribadi, atau keperluan kewangan lain yang tidak berkaitan dengan tujuan sosial atau bukan keuntungan.
 3. Pinjaman Perniagaan Kecil dan Sederhana (PKS): Penjamin bukan sosial sering diperlukan dalam pinjaman kepada perniagaan kecil dan sederhana. Mereka memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman untuk membantu perniagaan mendapatkan akses kepada pembiayaan yang diperlukan untuk memperluaskan perniagaan atau menguruskan perbelanjaan harian.
 4. Pinjaman Hartanah (Rumah atau Komersial): Transaksi pinjaman hartanah, sama ada untuk pembelian rumah kediaman atau hartanah komersial, juga boleh melibatkan penjamin bukan sosial. Mereka memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman untuk membolehkan individu atau perniagaan mendapatkan pinjaman yang diperlukan untuk pembelian hartanah.

Penjamin bukan sosial berperanan penting dalam memudahkan akses kepada pembiayaan dalam pelbagai sektor ekonomi. Mereka membantu mengurangkan risiko kredit dan memberikan keyakinan kepada pemberi pinjaman untuk meluluskan pinjaman kepada individu atau perniagaan yang memerlukannya. Oleh itu, peranan penjamin bukan sosial adalah penting dalam sokongan terhadap pembangunan ekonomi dan kewangan masyarakat.

Penjamin Bersama dan Berasingan

Jaminan bersama dan jaminan bersama dan berasingan adalah dua jenis perjanjian jaminan pinjaman yang sering digunakan dalam transaksi kewangan di Malaysia.

 1. Jaminan Bersama: Dalam jaminan bersama, terdapat lebih daripada satu penjamin yang memberikan jaminan terhadap pinjaman yang dikeluarkan kepada peminjam. Ini bermakna setiap penjamin bertanggungjawab secara bersama-sama terhadap jumlah pinjaman yang dikeluarkan. Jika salah seorang penjamin meninggal dunia, penjamin-penjamin yang lain masih akan terus bertanggungjawab terhadap baki hutang yang tertunggak. Ini adalah bentuk jaminan yang menegaskan tanggungjawab bersama dalam kes pembayaran balik pinjaman.
 2. Jaminan Bersama dan Berasingan: Dalam jaminan bersama dan berasingan, setiap penjamin bertanggungjawab secara bersama-sama dan secara berasingan terhadap jumlah pinjaman yang dikeluarkan. Ini bermakna setiap penjamin mempunyai tanggungjawab terhadap keseluruhan jumlah pinjaman secara individu. Jika salah seorang penjamin meninggal dunia, estet si mati dan penjamin yang lain akan menjadi penjamin terhadap keseluruhan jumlah hutang. Ini memberi perlindungan kepada pemberi pinjaman dan menetapkan tanggungjawab yang jelas dalam kes kegagalan pembayaran.

Dua bentuk jaminan ini memberikan perlindungan kepada pemberi pinjaman dan memastikan bahawa pembayaran pinjaman dapat dilaksanakan walaupun berlaku kegagalan atau perubahan dalam keadaan penjamin. Bagi peminjam, ini mungkin membantu meningkatkan kemungkinan lulusan pinjaman, tetapi pada masa yang sama, menimbulkan risiko yang lebih tinggi kepada penjamin kerana mereka boleh dipanggil untuk membayar jumlah pinjaman penuh jika peminjam gagal melakukannya.

Sebelum bersetuju untuk menjadi penjamin dalam apa jua transaksi pinjaman, adalah penting untuk memahami sepenuhnya syarat-syarat dan tanggungjawab yang terlibat dalam perjanjian jaminan. Ini membantu mengelakkan sebarang kesalahfahaman atau masalah yang mungkin timbul di kemudian hari.

Penama

terdapat perbezaan yang penting antara penama dan peminjam, serta antara penama dan penjamin dalam konteks transaksi pinjaman. Mari kita terangkan perbezaan-perbezaan ini dengan lebih terperinci:

Penama dan Peminjam:

 • Penama: Seorang penama adalah individu yang menyediakan namanya untuk digunakan dalam permohonan pinjaman tetapi tidak menerima atau menggunakan dana pinjaman tersebut. Penama memberikan kebenaran untuk menggunakan namanya tetapi tidak bertanggungjawab untuk membuat pembayaran bulanan atau membayar balik jumlah pinjaman.
 • Peminjam: Peminjam adalah individu yang memohon pinjaman dan menggunakan dana pinjaman untuk tujuan yang dinyatakan dalam permohonan. Peminjam bertanggungjawab untuk membuat pembayaran bulanan atau membayar balik jumlah pinjaman kepada pemberi pinjaman.

Peranan Penama dan Peminjam:

 • Penama menyediakan namanya untuk membolehkan peminjam mendapatkan pinjaman, tetapi tidak terlibat dalam penggunaan atau pembayaran pinjaman tersebut.
 • Peminjam adalah individu yang menguruskan pinjaman, menggunakan dana yang dipinjam, dan bertanggungjawab untuk membayar semula pinjaman tersebut.

Penama dan Penjamin:

 • Penama: Seperti yang dijelaskan sebelum ini, penama adalah individu yang menyediakan namanya untuk memohon pinjaman tetapi tidak bertanggungjawab untuk membayar balik pinjaman tersebut.
 • Penjamin: Penjamin adalah individu yang memberikan jaminan kepada pemberi pinjaman bahawa mereka akan membayar balik jumlah pinjaman jika peminjam gagal melakukannya. Penjamin bertanggungjawab secara langsung jika peminjam gagal membuat pembayaran.

Dengan demikian, walaupun penama dan penjamin memberikan sokongan kepada peminjam, peranan dan tanggungjawab mereka adalah berbeza. Penting untuk memahami perbezaan ini dengan jelas sebelum melibatkan diri dalam sebarang transaksi pinjaman untuk mengelakkan sebarang kesalahfahaman atau komplikasi di masa hadapan.

Lihat Juga:  Langkah Mudah: Bayar Saman DBKL Online dengan Tawaran Kadar Khas

Hak Seorang Penjamin

Sebagai penjamin pinjaman, anda mempunyai beberapa hak yang dilindungi di bawah undang-undang dan peraturan kewangan. Hak-hak ini memberi perlindungan kepada anda sebagai penjamin dan memastikan bahawa anda diperlakukan secara adil dalam transaksi pinjaman. Beberapa hak yang penting untuk diberi perhatian adalah seperti berikut:

Sebelum Tandatangan

Sebelum menandatangani sebarang kontrak jaminan, adalah penting untuk memahami hak anda sebagai penjamin dan untuk mendapatkan nasihat guaman jika perlu. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diambil kira sebelum menandatangani kontrak jaminan:

 1. Nasihat Guaman: Anda berhak untuk mendapatkan nasihat guaman sebelum menandatangani kontrak jaminan. Nasihat guaman akan membantu anda memahami hak dan tanggungjawab anda sebagai penjamin, serta risiko-risiko yang terlibat.
 2. Kos Perundingan Guaman: Anda perlu menyedari bahawa kos atau fi yang timbul daripada perundingan guaman akan ditanggung oleh anda sendiri. Walau bagaimanapun, memperoleh nasihat guaman adalah pelaburan yang bijak untuk melindungi kepentingan anda dalam jangka panjang.
 3. Salinan Dokumen: Anda berhak untuk memohon salinan surat dan kontrak jaminan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pinjaman dari institusi kewangan yang menyediakan pinjaman. Memiliki salinan dokumen ini membolehkan anda membuat rujukan dan memahami sepenuhnya syarat-syarat pinjaman.
 4. Penelitian Dokumen: Sebelum menandatangani kontrak jaminan, adalah penting untuk membuat penelitian terhadap dokumen-dokumen tersebut. Pastikan anda memahami sepenuhnya syarat-syarat pinjaman, tanggungjawab anda sebagai penjamin, dan risiko-risiko yang terlibat.
 5. Kesedaran Risiko: Anda perlu menyedari risiko-risiko yang terlibat dalam menjadi penjamin. Ini termasuk kemungkinan untuk bertanggungjawab atas pembayaran balik pinjaman jika peminjam gagal melakukannya, serta kesan-kesan kewangan dan undang-undang yang mungkin terjadi.

Dengan memahami hak-hak anda dan mendapatkan nasihat guaman, anda akan dapat membuat keputusan yang lebih berpengetahuan dan bertanggungjawab dalam transaksi pinjaman. Adalah penting untuk tidak tergesa-gesa dalam menandatangani kontrak jaminan dan untuk memastikan bahawa anda memahami sepenuhnya konsekuensi-konsekuensi yang terlibat.

Selepas Tandatangan

Selepas menandatangani semua dokumen pinjaman tertentu, anda mempunyai beberapa hak yang perlu anda ketahui dan gunakan dengan bijak. Berikut adalah beberapa hak yang anda miliki selepas tandatangan kontrak pinjaman:

 1. Maklumat Terkini Akaun Pinjaman: Anda berhak untuk memohon maklumat terkini mengenai akaun pinjaman, termasuk baki tertunggak dan butiran-butiran lain yang berkaitan. Ini membolehkan anda mengawal status pinjaman dan membuat langkah-langkah yang sesuai jika diperlukan.
 2. Permintaan Pembayaran Hutang Pinjaman: Anda mempunyai hak untuk meminta peminjam membayar hutang pinjaman untuk melepaskan anda sebagai penjamin pinjaman. Ini adalah langkah yang wajar jika anda merasa risiko kewangan atau tanggungjawab anda terlalu tinggi.
 3. Penuntutan Ganti Rugi: Jika anda telah membuat pembayaran kepada pemberi pinjaman atau menghadapi kos guaman sebagai penjamin, anda berhak untuk menuntut ganti rugi daripada peminjam. Ini bermakna anda boleh meminta peminjam untuk mengganti jumlah tertentu yang telah anda bayarkan atau belanjakan.
 4. Syarat Pinjaman: Walau bagaimanapun, hak-hak anda selepas tandatangan kontrak pinjaman akan tertakluk kepada syarat-syarat yang terdapat dalam kontrak pinjaman tersebut. Oleh itu, adalah penting untuk membaca dan memahami syarat-syarat pinjaman dengan teliti.
 5. Tindakan Sebelum Notis Tuntutan Pinjaman: Anda perlu melaksanakan hak-hak anda, seperti meminta pembayaran hutang pinjaman, sebelum institusi kewangan mengeluarkan notis tuntutan pinjaman kepada anda. Ini memberi anda peluang untuk menyelesaikan isu secara bersama-sama dengan peminjam sebelum tindakan undang-undang diambil.

Adalah penting untuk menggunakan hak-hak anda dengan bertanggungjawab dan berdasarkan keperluan serta keadaan keseluruhan. Jika anda memerlukan bantuan atau nasihat mengenai hak-hak anda selepas tandatangan kontrak pinjaman, anda boleh mencari nasihat undang-undang atau berkonsultasi dengan pakar kewangan untuk mendapatkan panduan yang sesuai.

Risiko Jadi Penjamin Pinjaman

Sebagai penjamin pinjaman, anda memang memikul risiko yang besar dan perlu mempertimbangkan kesan-kesan yang mungkin timbul jika peminjam gagal untuk membayar balik hutang. Berikut adalah beberapa risiko yang perlu anda pertimbangkan:

Mempunyai Kesan Terhadap Rekod dan Skor Kredit

Menjadi penjamin pinjaman dapat memberi kesan yang signifikan terhadap rekod dan skor kredit seseorang. Ini adalah perkara penting yang perlu dipertimbangkan sebelum seseorang bersetuju untuk menjadi penjamin. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu difahami:

 1. Rekod Kredit: Sebagai penjamin, walaupun anda tidak memiliki pinjaman sendiri, anda akan dimasukkan ke dalam rekod kredit CCRIS. Ini kerana tanggungjawab anda sebagai penjamin dianggap sebagai komitmen kewangan anda. Rekod kredit ini kemudiannya akan dipantau oleh agensi seperti CTOS, yang mengumpulkan dan menyediakan maklumat mengenai kewangan individu.
 2. Skor Kredit: Komitmen anda sebagai penjamin akan dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi skor kredit anda. Jika peminjam gagal membuat pembayaran atau membuat pembayaran secara tidak lancar, ini boleh memberi kesan negatif kepada skor kredit anda. Skor kredit yang rendah boleh menyulitkan anda untuk mendapatkan pinjaman atau kredit di masa hadapan.
 3. Kelulusan Pinjaman: Apabila anda memohon pinjaman selepas menjadi penjamin, kemungkinan institusi kewangan akan mengambil kira tanggungjawab anda sebagai penjamin. Ini boleh menyebabkan sukar untuk mendapatkan kelulusan pinjaman, atau jika lulus, anda mungkin dikenakan caj faedah yang lebih tinggi disebabkan oleh penilaian risiko yang lebih tinggi.
 4. Komitmen Kewangan: Sebagai penjamin, anda perlu sedar bahawa tanggungjawab anda tidak terhad kepada penjaminan sahaja. Jika peminjam gagal membayar, anda akan bertanggungjawab untuk membayar balik hutang tersebut, yang boleh memberi tekanan tambahan kepada kewangan anda sendiri.

Oleh itu, penting untuk mempertimbangkan kesan jangka panjang sebelum bersetuju untuk menjadi penjamin pinjaman. Anda perlu memahami sepenuhnya risiko-risiko yang terlibat dan memastikan bahawa anda mampu menangani konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul. Selain itu, adalah bijak untuk memantau dan memahami rekod kredit anda sendiri secara berkala untuk memastikan anda mempunyai pengetahuan yang tepat tentang keadaan kewangan anda.

Lihat Juga:  Jangan Panik! Panduan Unlock Kad Bank dengan Mudah

Aset Anda Boleh Disita

Sebagai penjamin pinjaman, anda perlu sedar bahawa terdapat risiko yang besar jika peminjam gagal membayar hutang. Salah satu risiko utama adalah potensi untuk aset anda disita oleh pihak pemiutang untuk menyelesaikan baki pinjaman yang tertunggak. Walaupun proses ini mesti melalui beberapa proses undang-undang dan prosedur yang ditetapkan, ia tetap merupakan risiko yang perlu diambil kira. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu difahami mengenai situasi ini:

 1. Proses Undang-Undang: Proses untuk merampas aset sebagai penjamin melibatkan proses undang-undang yang ditetapkan oleh undang-undang kewangan dan perundangan tempatan. Ini termasuk memberikan notis kepada penjamin dan peminjam, serta melalui proses mahkamah yang biasanya akan melibatkan perintah mahkamah untuk menyita aset.
 2. Jenis Aset yang Boleh Disita: Aset yang boleh disita biasanya termasuk tetapi tidak terhad kepada harta benda seperti kenderaan, rumah, tanah, akaun bank, dan harta lain yang telah dijadikan cagaran atau dihubungkan dengan pinjaman.
 3. Kemungkinan Kehilangan Aset: Jika aset anda disita dan dilelong untuk menyelesaikan hutang, anda mungkin menghadapi kerugian kewangan yang besar. Prosedur penjualan aset oleh pihak pemiutang mungkin tidak akan mendapatkan nilai penuh bagi aset tersebut, yang boleh menyebabkan kerugian kepada anda sebagai penjamin.
 4. Kesukaran Mengambil Balik Aset: Setelah aset disita, mungkin sukar untuk mendapatkan semula aset tersebut atau mengembalikannya kepada keadaan asalnya. Proses untuk memulihkan aset mungkin memerlukan masa yang panjang dan kos yang tinggi.

Oleh itu, penting untuk memahami risiko-risiko ini sebelum bersetuju untuk menjadi penjamin pinjaman. Sebaiknya, pertimbangkan kesan jangka panjang terhadap keadaan kewangan anda dan hubungan sosial anda sebelum membuat keputusan untuk menjadi penjamin. Jika mungkin, cari alternatif lain untuk membantu rakan atau keluarga anda tanpa mengambil risiko yang besar terhadap aset dan kewangan anda.

Terikat dengan Pinjaman Orang Lain

Keadaan di mana penjamin pinjaman terpaksa menanggung hutang peminjam akibat faktor-faktor seperti perceraian, putus kawan, atau kematian memang boleh menjadi situasi yang mencabar. Dalam keadaan seperti ini, langkah-langkah bijak perlu diambil untuk menguruskan tanggungjawab sebagai penjamin dengan sewajarnya. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu difahami dalam situasi tersebut:

1. Komunikasi dengan Institusi Kewangan: Berbincang dengan institusi kewangan yang terlibat adalah langkah penting. Anda boleh memohon untuk membatalkan diri sebagai penjamin pinjaman dengan memberikan alasan yang munasabah. Walau bagaimanapun, keputusan akhir bergantung kepada dasar dan prosedur yang ditetapkan oleh institusi kewangan tersebut.

2. Penyelesaian Alternatif: Cari penyelesaian alternatif yang mungkin bagi menguruskan hutang pinjaman. Anda boleh mencuba untuk merundingkan jadual pembayaran yang lebih fleksibel atau mencari bantuan kewangan daripada agensi kewangan atau organisasi yang bersedia membantu.

3. Nasihat Undang-Undang: Jika anda merasa bahawa hak anda sebagai penjamin dilanggar atau terdapat isu undang-undang yang kompleks, mendapatkan nasihat undang-undang adalah bijak. Peguam atau penasihat undang-undang boleh membantu anda memahami hak anda dan memberikan panduan tentang tindakan yang perlu diambil.

4. Kesedaran akan Risiko: Adalah penting untuk menyedari risiko yang terlibat apabila menjadi penjamin pinjaman. Sebelum menandatangani sebagai penjamin, pertimbangkan dengan teliti kemampuan anda untuk menanggung tanggungjawab tersebut, terutamanya dalam keadaan yang tidak dijangka.

5. Menguruskan Stres: Situasi di mana anda terikat dengan pinjaman orang lain boleh menyebabkan tekanan emosi dan kewangan yang besar. Penting untuk mencari cara untuk menguruskan stres, sama ada melalui sokongan keluarga, rakan-rakan, atau kaunseling.

6. Berunding dengan Ejen Pengutip Hutang: Jika tanggungjawab anda telah dipindahkan kepada ejen pengutip hutang, pastikan anda berunding dengan mereka secara berhemah. Jelaskan situasi anda dengan jelas dan cuba mencapai penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak.

Situasi di mana anda terikat dengan pinjaman orang lain memerlukan penyelesaian yang teliti dan berhati-hati. Dengan berkomunikasi dengan institusi kewangan, mencari nasihat undang-undang jika perlu, dan menguruskan tanggungjawab anda dengan bijak, anda boleh mengurangkan tekanan dan mencari jalan keluar yang sesuai.

Risiko Muflis

Pindaan Akta Kebankrapan 1967 yang diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 2016 membawa perubahan signifikan dalam landskap kebankrapan di Malaysia. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi individu yang berpotensi muflis, tetapi juga menjejaskan tanggungjawab penjamin pinjaman.

Sebelum pindaan tersebut, individu boleh diisytiharkan muflis jika mereka mempunyai hutang melebihi RM30,000. Namun, dengan peningkatan had insolvensi minimum kepada RM50,000, kerajaan berusaha untuk mengurangkan jumlah kes kebankrapan di negara ini.

Salah satu aspek penting dari pindaan ini adalah pengecualian terhadap penjamin sosial dari status kebankrapan. Ini bermaksud, pemberi pinjaman tidak lagi boleh mengisytiharkan penjamin sosial sebagai bankrap, mengurangkan tekanan yang mereka hadapi.

Walaupun demikian, penjamin bukan sosial atau biasa masih terdedah kepada risiko diisytiharkan muflis jika peminjam gagal membayar pinjaman. Proses untuk menjatuhkan status kebankrapan ke atas penjamin kini menjadi lebih rumit dan melibatkan syarat yang ketat.

Bank juga dikehendaki untuk membuktikan usaha maksimum dalam menagih hutang sebelum tindakan kebankrapan diambil terhadap penjamin. Lebih-lebih lagi, tempoh yang diperlukan sebelum boleh diisytiharkan muflis adalah sekurang-kurangnya 6 tahun selepas tuntutan pertama dibuat.

Implikasi muflis tidak dapat dipandang ringan. Individu yang diisytiharkan muflis terhad kepada pelbagai sekatan, termasuk pengawasan aset oleh Ketua Pengarah Insolvensi (KPI), larangan berpindah ke luar negara tanpa kebenaran, dan sekatan pengeluaran wang. Akaun bank mereka juga akan dinyahaktifkan, dan penggunaan kad kredit mereka terhad.

Selain itu, pelbagai bidang pekerjaan mungkin juga terhad bagi individu yang muflis. Mereka juga terdedah kepada proses undang-undang lain seperti Orang Digarnis, Writ or Seizure and Sale (WSS), dan Saman Penghutang Kehakiman.

Dengan begitu, menjadi penjamin pinjaman bukanlah perkara yang ringan. Risiko kewangan dan undang-undang yang terlibat memerlukan pertimbangan yang teliti sebelum menerima tanggungjawab sebagai penjamin. Kesedaran penuh terhadap implikasi muflis adalah penting bagi setiap individu yang terlibat dalam peranan ini.