12 Jenis Pinjaman Mara Pembiayaan Perniagaan

Jenis Pinjaman Mara Pembiayaan Perniagaan, Usahawan Bumiputera memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara Malaysia. Mereka adalah pemegang kunci dalam menggerakkan sektor keusahawanan, mencipta peluang pekerjaan, dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kerjasama antara usahawan Bumiputera dan Majlis Amanah Rakyat (MARA) menjadi penting untuk memperkukuhkan lagi sektor keusahawanan ke arah yang lebih holistik.

MARA, sebagai badan kerajaan Malaysia yang menggalakkan pembangunan ekonomi Bumiputera, telah lama menjadi penyokong utama bagi usahawan Bumiputera. Mereka tidak hanya menyediakan bantuan dan sokongan dalam bentuk pembiayaan perniagaan, tetapi juga menyediakan pelbagai program latihan dan pembangunan untuk membantu usahawan meningkatkan keupayaan mereka dalam mengurus perniagaan.

Salah satu aspek penting dalam sokongan yang diberikan oleh MARA adalah pembiayaan perniagaan. Pembiayaan ini telah dikategorikan kepada beberapa jenis, yang mengambil kira keperluan dan tahap perniagaan usahawan. Terdapat pembiayaan yang ditawarkan dari jumlah yang lebih rendah, bermula dari RM500 ribu ke bawah, sehingga jumlah yang lebih tinggi, di antara RM500,001 hingga RM1 juta. Ini membolehkan usahawan Bumiputera untuk mendapatkan dana yang sesuai dengan keperluan perniagaan mereka, sama ada untuk memulakan perniagaan baru, memperluas operasi sedia ada, atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pengembangan perniagaan.

Salah satu kelebihan yang menonjol dalam pembiayaan yang disediakan oleh MARA adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ini penting bagi usahawan yang mengutamakan aspek syariah dalam urusan perniagaan mereka. Dengan adanya pembiayaan yang mematuhi prinsip syariah, usahawan Bumiputera dapat menjalankan perniagaan mereka tanpa mengabaikan nilai-nilai agama yang menjadi panduan hidup mereka.

Proses yang mudah dan pantas dalam mendapatkan pembiayaan juga merupakan faktor penting yang ditekankan. Kecepatan dalam proses pembiayaan membolehkan usahawan Bumiputera untuk mengakses dana dengan cepat, yang pada gilirannya membantu mempercepat pelaksanaan pelbagai inisiatif perniagaan.

kerjasama antara usahawan Bumiputera dan MARA, bersama dengan sokongan dalam bentuk pembiayaan perniagaan, menjanjikan perkembangan yang positif dalam sektor keusahawanan Bumiputera di Malaysia. Dengan peluang dan sokongan yang disediakan, diharapkan usahawan Bumiputera akan terus berkembang dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara secara berkekalan.

Program Usahawan Lepasan Institusi Pendidikan MARA / Belia (PUTRA)

Fasiliti pembiayaan untuk perniagaan mikro merupakan inisiatif yang penting dalam menggalakkan keusahawanan muda dan memperkukuhkan ekonomi negara. Pelbagai sektor termasuk peruncitan, pembuatan, dan perkhidmatan mendapat manfaat daripada peluang ini, yang bertujuan untuk membiayai usahawan muda yang dinamik untuk memulakan perniagaan mereka sendiri.

Pembiayaan ini memainkan peranan penting dalam menyokong pembangunan ekonomi dalam negara. Sebagai tambahan kepada membantu individu muda yang berpotensi, ia juga merangsang inovasi dan pertumbuhan dalam sektor-sektor tertentu. Sementara peruncitan menyediakan platform untuk memasarkan produk dan perkhidmatan kepada pelanggan, pembuatan memberikan peluang untuk menghasilkan produk berkualiti tinggi dengan nilai tambah yang signifikan. Di samping itu, perkhidmatan merupakan sektor yang memperluas cakupan pelbagai keperluan masyarakat, seperti pendidikan, kesihatan, dan teknologi maklumat.

Walaupun demikian, perlu ditekankan bahawa sektor pertanian dan penternakan tidak termasuk dalam skop pembiayaan ini. Meskipun sektor ini memainkan peranan penting dalam ekonomi negara, kemungkinan ia memerlukan pendekatan dan pembiayaan yang khusus disebabkan oleh keperluan modal yang berbeza dan ciri-ciri unik sektor tersebut.

Tujuan utama pinjaman ini adalah untuk memupuk keusahawanan muda. Dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk memulakan perniagaan mereka sendiri, ia membantu meningkatkan taraf hidup individu muda sambil meransang pertumbuhan ekonomi. Usahawan muda yang dinamik memberikan impak positif kepada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan, melalui inovasi, penciptaan peluang pekerjaan, dan peningkatan kualiti hidup.

Oleh itu, fasiliti pembiayaan untuk perniagaan mikro merupakan satu langkah progresif dalam mengekalkan dan meningkatkan momentum keusahawanan dalam kalangan generasi muda Malaysia. Dengan sokongan yang betul dan sumber kewangan yang mencukupi, usahawan muda dapat membawa perubahan positif kepada landskap perniagaan negara.

Syarat-Syarat Asas

Syarat-syarat asas yang dinyatakan ini merangkumi kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi oleh individu yang ingin memohon fasiliti pembiayaan perniagaan, khususnya dalam konteks program yang diselenggarakan oleh MARA atau entiti yang serupa. Berikut adalah penerangan untuk setiap syarat:

 1. Individu Warganegara dan Bumiputera: Ini menegaskan bahawa pemohon harus merupakan warganegara Malaysia dan Bumiputera, yang merujuk kepada kumpulan etnik pribumi di Malaysia.
 2. Berumur di antara 18 hingga 40 tahun: Usia pemohon perlu berada dalam lingkungan 18 hingga 40 tahun pada masa permohonan. Ini memberikan peluang kepada individu muda untuk mula terlibat dalam dunia keusahawanan.
 3. Memiliki Pendaftaran Perniagaan yang sah (SSM): Pemohon perlu mempunyai pendaftaran perniagaan yang sah dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) untuk menunjukkan bahawa perniagaan mereka adalah sah dan sah secara undang-undang.
 4. Memiliki premis perniagaan (kecuali perniagaan atas talian): Syarat ini menyatakan bahawa pemohon perlu memiliki premis perniagaan, kecuali jika mereka menjalankan perniagaan atas talian yang tidak memerlukan premis fizikal.
 5. Memiliki Lesen/Permit/Surat Kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT): Ini menekankan perlunya pemohon memperoleh kelulusan atau kebenaran dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi aktiviti perniagaan mereka. Ia termasuk lesen perniagaan atau permit yang diperlukan oleh undang-undang setempat.
 6. Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa: Pemohon perlu menjalankan perniagaan mereka sepenuh masa, menunjukkan komitmen penuh terhadap operasi perniagaan yang dijalankan.
 7. Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah: Ini menekankan bahawa perniagaan yang dibiayai perlu mematuhi prinsip syariah, termasuk dalam aspek perniagaan, pelaburan, dan pematuhan undang-undang Islam.
 8. Tiada rekod hitam dalam senarai MARA: Pemohon tidak boleh mempunyai sebarang rekod hitam dalam senarai MARA, menandakan bahawa mereka tidak terlibat dalam sebarang aktiviti yang bertentangan dengan prinsip dan matlamat MARA.

Syarat-syarat ini memberikan panduan yang jelas kepada pemohon dan membantu memastikan bahawa dana pembiayaan dialokasikan kepada individu yang bersedia dan layak untuk menjalankan perniagaan dengan bertanggungjawab.

Syarat-Syarat Khusus

Syarat-syarat khusus yang dinyatakan di atas adalah bagi pemohon yang mempunyai keperluan tertentu atau dalam kategori tertentu untuk memohon pembiayaan perniagaan dengan MARA. Berikut adalah penerangan untuk setiap syarat khusus:

 1. Individu muda yang telah menguruskan perniagaan selama sekurang-kurangnya tiga (3) bulan dengan prestasi yang memuaskan: Syarat ini menunjukkan bahawa pemohon perlu memiliki pengalaman dalam menguruskan perniagaan, setidaknya selama tiga bulan dengan prestasi yang memuaskan. Ini menunjukkan keseriusan dan kecekapan pemohon dalam mengendalikan perniagaan.
 2. Pelajar Institut Pendidikan MARA (IPMa) yang sedang menjalani latihan industri atau terlibat dalam program inkubator di IPMa: Ini merangkumi pelajar yang sedang menjalani latihan industri atau terlibat dalam program inkubator di Institut Pendidikan MARA. Ini memberikan peluang kepada pelajar untuk memulakan perniagaan semasa mereka masih berada dalam proses pembelajaran.
 3. Graduan daripada Institusi Pendidikan MARA (IPMa): Syarat ini memberikan peluang kepada graduan daripada Institut Pendidikan MARA untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka dengan bantuan pembiayaan dari MARA.
 4. Tidak pernah menerima sebarang bantuan kewangan daripada MARA sebelum ini: Ini menunjukkan bahawa pemohon tidak pernah menerima sebarang bantuan kewangan daripada MARA sebelum ini, yang menandakan bahawa mereka adalah pemohon baru yang layak untuk mendapatkan sokongan kewangan.
 5. Skop Pembiayaan: Pembiayaan ini mempunyai skop yang ditetapkan, termasuk modal pusingan dan pembelian mesin serta peralatan yang diperlukan untuk perniagaan. Had pembiayaan adalah sebanyak RM10,000.00 dengan tempoh pembiayaan antara 1 hingga 3 tahun.
 6. Jaminan atau Cagaran: Tiada jaminan atau cagaran diperlukan, kecuali pemohon perlu mengemukakan seorang penyokong atau rujukan dalam kalangan ahli keluarga sebagai syarat.
 7. Kadar Keuntungan: Kadar keuntungan adalah 0%, yang bermaksud tiada faedah yang dikenakan kepada pembiayaan yang diberikan.
 8. Permohonan Dalam Talian: Pemohon perlu memohon secara dalam talian melalui pautan yang disediakan oleh MARA.

Syarat-syarat khusus ini membantu mengenalpasti pemohon yang layak dan memastikan bahawa pembiayaan disalurkan kepada individu yang mempunyai potensi untuk berjaya dalam dunia perniagaan. Ini juga memberikan peluang kepada golongan tertentu seperti pelajar dan graduan daripada Institut Pendidikan MARA untuk memulakan perniagaan mereka dengan sokongan yang diperlukan.

Pembiayaan Perniagaan Kepada Orang Kelainan Upaya (Skim OKU)

Pemberian fasiliti pembiayaan istimewa kepada Orang Kurang Upaya (OKU) adalah langkah yang sangat positif dan bermakna dalam membolehkan mereka menjalankan perniagaan dengan lebih bebas dan mandiri. OKU sering menghadapi pelbagai cabaran dalam mencari pekerjaan dan mengekalkan pendapatan yang stabil disebabkan oleh kekurangan fizikal, mental, atau sosial mereka.

Dengan memberikan fasiliti pembiayaan yang khas kepada OKU, mereka dapat mengatasi beberapa halangan yang mungkin dihadapi dalam memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka. Sokongan ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan keupayaan dan bakat mereka dalam menghasilkan pendapatan sendiri, serta meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri mereka.

Fasiliti pembiayaan istimewa ini mungkin termasuk penyesuaian terhadap syarat-syarat pembiayaan, seperti kadar faedah yang lebih rendah, tempoh pembiayaan yang lebih fleksibel, atau proses permohonan yang lebih mudah. Ini semua bertujuan untuk memudahkan OKU dalam mengakses dana yang mereka perlukan untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka tanpa menghadapi rintangan yang tidak perlu.

Selain memberikan sokongan kewangan, penting juga untuk menyediakan sokongan dan latihan yang sesuai kepada OKU untuk membantu mereka menguruskan perniagaan mereka dengan berkesan. Ini boleh termasuk latihan keusahawanan, bimbingan perniagaan, dan sokongan dalam pengurusan perniagaan harian.

Melalui inisiatif seperti ini, masyarakat dan pihak berkuasa dapat berperanan dalam memupuk inklusiviti dan kesamarataan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, termasuk OKU. Dengan memberikan mereka peluang yang sama dalam dunia perniagaan, kita tidak hanya memperkukuhkan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga membina masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Syarat-Syarat Asas

Syarat-syarat asas yang dinyatakan di atas adalah kriteria yang perlu dipenuhi oleh individu yang berminat untuk memohon fasiliti pembiayaan khas yang disediakan kepada Orang Kurang Upaya (OKU) untuk membolehkan mereka menjalankan perniagaan dengan lebih berkesan dan mandiri. Berikut adalah penerangan bagi setiap syarat:

 1. Warga Negara dan Bumiputera Berusia antara 18 hingga 60 tahun: Ini menunjukkan bahawa pemohon perlu menjadi warganegara Malaysia dan Bumiputera, serta berusia di antara 18 hingga 60 tahun.
 2. Memiliki kad OKU: Syarat ini menegaskan bahawa pemohon perlu memiliki kad Orang Kurang Upaya (OKU), yang menunjukkan status mereka sebagai individu dengan kekurangan atau kecacatan.
 3. Mempunyai pengalaman atau pengetahuan dalam bidang perniagaan yang dijalankan: Ini menunjukkan bahawa pemohon dikehendaki memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam bidang perniagaan yang ingin mereka jalankan.
 4. Memiliki Pendaftaran Perniagaan yang sah (SSM): Pemohon perlu memiliki pendaftaran perniagaan yang sah dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) untuk menunjukkan bahawa perniagaan mereka adalah sah secara undang-undang.
 5. Memiliki premis perniagaan Memiliki Lesen/Permit/Surat Kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT): Ini menekankan bahawa pemohon perlu memiliki premis perniagaan yang sah dan lesen, permit, atau surat kebenaran dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 6. Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa: Pemohon perlu menjalankan perniagaan mereka sepenuh masa, menunjukkan komitmen penuh terhadap operasi perniagaan yang dijalankan.
 7. Perniagaan yang belum bermula tetapi mempunyai potensi dan boleh berkembang akan dipertimbangkan: Ini memberikan peluang kepada pemohon yang perniagaan mereka belum bermula tetapi mempunyai potensi untuk pertimbangan.
 8. Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah: Pemohon perlu memastikan bahawa perniagaan mereka mematuhi Prinsip Syariah, sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.
 9. Tiada rekod hitam dalam senarai MARA: Pemohon tidak boleh mempunyai sebarang rekod hitam dalam senarai MARA, menandakan bahawa mereka tidak terlibat dalam sebarang aktiviti yang bertentangan dengan prinsip dan matlamat MARA.
 10. Skop Pembiayaan: Pembiayaan diberikan untuk modal pusingan, pembelian mesin dan peralatan, serta ubah suai premis perniagaan dengan had pembiayaan sehingga RM50,000.00.
 11. Tempoh Pembiayaan: Tempoh pembiayaan adalah dari 1 hingga 15 tahun, dengan tempoh bulanan antara 12 hingga 180 bulan.
 12. Jaminan atau Cagaran: Tiada jaminan atau cagaran diperlukan untuk pembiayaan ini.
 13. Kadar Keuntungan: Kadar keuntungan adalah 0%, yang bermaksud tiada faedah yang dikenakan kepada pembiayaan yang diberikan.
 14. Permohonan Dalam Talian: Pemohon perlu memohon secara dalam talian melalui pautan yang disediakan oleh MARA.

Syarat-syarat ini menetapkan garis panduan yang jelas bagi pemohon OKU yang berminat untuk mendapatkan pembiayaan bagi memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka. Dengan menyediakan akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan, diharapkan pemohon OKU dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka serta menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara.

Skim Pembiayaan Lepasan IPMa (SEMAi)

Pinjaman ini memberikan fasiliti pembiayaan perniagaan kepada individu yang telah menamatkan pengajian di Institut Pendidikan MARA (IPMa) dengan tujuan menjalankan perniagaan secara komersial. Inisiatif ini merupakan langkah positif dalam memberikan sokongan kepada graduan IPMa yang ingin meneruskan kerjaya sebagai usahawan.

Dengan menyediakan pembiayaan perniagaan, program ini membuka peluang kepada graduan IPMa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh semasa pengajian ke dalam dunia keusahawanan. Ini tidak hanya memberi mereka peluang untuk mengembangkan idea-idea inovatif, tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan peluang pekerjaan dan peningkatan aktiviti perniagaan.

Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan bahawa graduan IPMa mungkin telah menerima latihan dan pendidikan khusus dalam bidang tertentu. Oleh itu, pembiayaan yang disediakan mungkin juga mencerminkan keperluan dan potensi perniagaan yang berkaitan dengan bidang studi mereka.

Selain itu, dengan tujuan komersial yang dinyatakan, program ini bertujuan untuk mendorong keberlanjutan perniagaan yang dilaksanakan oleh graduan IPMa. Ini bermakna pembiayaan yang diberikan mungkin juga bertujuan untuk membantu mereka dalam memperluas perniagaan, meningkatkan pengeluaran, dan menjangkau pasaran yang lebih luas.

Dengan adanya sokongan dan pembiayaan yang sesuai, diharapkan graduan IPMa dapat mengembangkan perniagaan mereka secara berkesan, memperoleh kejayaan dalam bidang keusahawanan, dan seterusnya, menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan kemakmuran negara. Inisiatif ini turut memperkukuhkan hubungan antara institusi pendidikan dan keusahawanan, serta memberikan peluang kepada graduan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam membangunkan ekonomi negara.

Syarat-Syarat Asas

Syarat-syarat asas yang dinyatakan adalah kriteria yang perlu dipenuhi oleh individu yang berminat untuk mendapatkan pembiayaan perniagaan. Berikut adalah penjelasan untuk setiap syarat:

 1. Individu yang merupakan Warganegara dan Bumiputera: Ini menunjukkan bahawa pemohon perlu menjadi warganegara Malaysia dan juga Bumiputera, yang merujuk kepada kumpulan etnik pribumi di Malaysia.
 2. Berusia antara 18 hingga 60 tahun: Syarat ini menetapkan julat usia pemohon yang layak untuk memohon pembiayaan perniagaan, dimulai dari usia 18 tahun hingga 60 tahun.
 3. Memiliki Pendaftaran Perniagaan yang sah (SSM): Pemohon perlu mempunyai pendaftaran perniagaan yang sah dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) untuk menunjukkan bahawa perniagaan mereka adalah sah secara undang-undang.
 4. Memiliki premis perniagaan Memiliki Lesen/Permit/Surat Kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT): Ini menegaskan bahawa pemohon perlu memiliki premis perniagaan yang sah dan lesen, permit, atau surat kebenaran dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 5. Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa: Pemohon perlu menjalankan perniagaan mereka sepenuh masa, menunjukkan komitmen penuh terhadap operasi perniagaan yang dijalankan.
 6. Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah: Ini menekankan bahawa perniagaan yang dibiayai perlu mematuhi Prinsip Syariah, termasuk dalam aspek perniagaan, pelaburan, dan pematuhan undang-undang Islam.
 7. Tiada rekod hitam dalam senarai MARA: Pemohon tidak boleh mempunyai sebarang rekod hitam dalam senarai MARA, menandakan bahawa mereka tidak terlibat dalam sebarang aktiviti yang bertentangan dengan prinsip dan matlamat MARA.

Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahawa pemohon yang layak memperoleh pembiayaan adalah individu yang serius dan mematuhi keperluan yang ditetapkan, serta mempunyai integriti yang baik dalam urusan perniagaan mereka. Dengan mematuhi syarat-syarat ini, diharapkan pembiayaan akan diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan dan dapat menggunakannya dengan berkesan untuk perkembangan perniagaan mereka.

Lihat Juga:  Panduan Mudah Semak Baki Pinjaman Perumahan Kerajaan: Cara Online dan SMS

Syarat-Syarat Khusus

Syarat-syarat khusus yang dinyatakan adalah kriteria tambahan yang perlu dipenuhi oleh individu yang telah tamat pengajian di Institut Pendidikan MARA (IPMa) dan berminat untuk mendapatkan pembiayaan perniagaan. Berikut adalah penjelasan untuk setiap syarat khusus:

 1. Individu yang telah tamat pengajian di IPMa dengan pencapaian yang cemerlang: Syarat ini menunjukkan bahawa pemohon perlu menjadi graduan IPMa yang berprestasi tinggi, yang menunjukkan komitmen dan kecekapan dalam pengajian mereka.
 2. Memperoleh surat sokongan dari Pengawal Pusat di lokasi latihan / pembelajaran: Ini menunjukkan bahawa pemohon perlu mendapatkan sokongan rasmi dari Pengawal Pusat di lokasi latihan atau pembelajaran semasa mereka di IPMa, yang mungkin membuktikan kebolehan dan potensi mereka sebagai usahawan.
 3. Memulakan / meningkatkan perniagaan yang sama atau berkaitan dengan kursus yang diikuti di IPMa; atau Mengendalikan perniagaan dalam bidang lain selama sekurang-kurangnya enam (6) bulan: Syarat ini menunjukkan bahawa pemohon perlu memulakan atau meningkatkan perniagaan yang berkaitan dengan kursus yang diikuti di IPMa atau memiliki pengalaman dalam mengendalikan perniagaan dalam bidang lain selama sekurang-kurangnya enam bulan.
 4. Skop Pembiayaan: Pembiayaan ini mencakup modal pusingan, pembelian mesin dan peralatan, serta ubah suai premis perniagaan dengan had pembiayaan minimum RM10,000.00 dan maksimum RM50,000.00.
 5. Tempoh Pembiayaan: Tempoh pembiayaan adalah dari 1 hingga 5 tahun, dengan tempoh bulanan antara 12 hingga 60 bulan.
 6. Jaminan atau Cagaran: Tiada jaminan atau cagaran diperlukan untuk pembiayaan ini.
 7. Kadar Keuntungan: Kadar keuntungan adalah 4%, yang merupakan faedah yang dikenakan kepada pembiayaan yang diberikan.
 8. Permohonan Dalam Talian: Pemohon perlu memohon secara dalam talian melalui pautan yang disediakan oleh MARA.

Syarat-syarat khusus ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada graduan IPMa yang berpotensi untuk mengembangkan bakat dan kebolehan keusahawanan mereka, serta memberi mereka sokongan yang diperlukan untuk memulakan atau meningkatkan perniagaan mereka. Dengan mematuhi syarat-syarat ini, graduan IPMa dapat memanfaatkan pembiayaan dan sokongan yang disediakan untuk mencapai kejayaan dalam dunia perniagaan.

Skim Pembiayaan Perniagaan Khas Wanita (DanaNITA)

Inisiatif untuk menguatkan penglibatan wanita dalam bidang keusahawanan merupakan langkah yang sangat penting dalam memperkasakan ekonomi wanita serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan komuniti secara keseluruhan. Fasiliti pembiayaan khas yang diberikan kepada usahawati Bumiputera adalah satu contoh langkah positif dalam mewujudkan matlamat ini.

Syarat-Syarat Asas

Syarat-syarat asas yang dinyatakan adalah kriteria yang perlu dipenuhi oleh individu yang berminat untuk memperoleh fasiliti pembiayaan perniagaan. Berikut adalah penjelasan untuk setiap syarat:

 1. Warga Negara dan Bumiputera Berusia di antara 18 hingga 60 tahun: Pemohon perlu menjadi warganegara Malaysia dan juga Bumiputera, dengan rentang usia antara 18 hingga 60 tahun.
 2. Memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam bidang perniagaan yang diambil: Ini menunjukkan keperluan untuk memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dalam bidang perniagaan yang ingin dijalankan.
 3. Memiliki Pendaftaran Perniagaan yang sah (SSM): Pemohon perlu mempunyai pendaftaran perniagaan yang sah dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) untuk menunjukkan bahawa perniagaan mereka adalah sah secara undang-undang.
 4. Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa Perniagaan telah berjalan selama sekurang-kurangnya enam (6) bulan: Ini menunjukkan keperluan untuk menjalankan perniagaan secara sepenuh masa dan bahawa perniagaan telah beroperasi sekurang-kurangnya enam bulan.
 5. Memiliki premis perniagaan (tidak termasuk perniagaan dalam talian): Pemohon perlu memiliki premis fizikal untuk perniagaan mereka, tidak termasuk perniagaan dalam talian.
 6. Memiliki Lesen/Permit/Surat Kebenaran dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT): Ini menunjukkan bahawa pemohon telah mendapatkan lesen, permit, atau surat kebenaran yang diperlukan dari Pihak Berkuasa Tempatan untuk menjalankan perniagaan mereka.
 7. Mempunyai akaun simpanan yang aktif dalam tempoh enam (6) bulan terkini: Syarat ini menunjukkan bahawa pemohon perlu memiliki akaun simpanan yang aktif dalam tempoh enam bulan terkini, mungkin sebagai bukti aktiviti kewangan yang stabil.
 8. Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah: Ini menunjukkan bahawa perniagaan yang dibiayai perlu mematuhi Prinsip Syariah, yang merangkumi aspek seperti pengurusan kewangan, produk dan perkhidmatan yang ditawarkan, serta pelaksanaan amalan perniagaan yang berasaskan nilai-nilai Islam.
 9. Tiada rekod hitam dalam senarai MARA: Pemohon tidak boleh mempunyai sebarang rekod hitam dalam senarai MARA, menandakan bahawa mereka tidak terlibat dalam sebarang aktiviti yang bertentangan dengan prinsip dan matlamat MARA.

Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahawa pemohon yang layak memperoleh pembiayaan adalah individu yang serius dan memenuhi keperluan yang ditetapkan, serta mempunyai integriti yang baik dalam urusan perniagaan mereka. Dengan mematuhi syarat-syarat ini, diharapkan pembiayaan akan diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan dan dapat menggunakannya dengan berkesan untuk perkembangan perniagaan mereka.

Kelonggaran Syarat

Kelonggaran syarat-syarat yang dinyatakan adalah langkah yang positif dalam mewujudkan persekitaran yang lebih mesra terhadap usahawati dan memudahkan akses mereka kepada pembiayaan perniagaan. Berikut adalah penjelasan untuk setiap kelonggaran yang dinyatakan:

 1. Kebanyakan pegangan Syer adalah dipegang oleh wanita sebanyak 51%: Ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan penglibatan wanita dalam kepemilikan perniagaan. Dengan memberi keutamaan kepada usahawati dalam pemilikan syer, inisiatif ini memberi peluang kepada wanita untuk mengambil peranan yang lebih aktif dalam pengurusan dan pengawalan perniagaan.
 2. Terdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sahaja / Memiliki Lesen Perniagaan yang berkaitan untuk Sabah dan Sarawak untuk pembiayaan sebanyak RM50,000.00 dan ke bawah: Pembiayaan diberi kepada perniagaan yang terdaftar dengan SSM atau mempunyai lesen perniagaan yang sah, memudahkan proses permohonan bagi perniagaan kecil dan sederhana di Sabah dan Sarawak.
 3. Pengecualian Lesen dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) untuk pembiayaan sebanyak RM50,000.00 dan ke bawah: Langkah ini mengurangkan beban administratif dan kos untuk mendapatkan lesen daripada pihak berkuasa tempatan, terutamanya bagi perniagaan kecil yang mungkin terbatas dalam sumber.
 4. Pengecualian bagi Sebut Harga untuk Ubah Suai / Pembelian Mesin & Alatan untuk pembiayaan sebanyak RM50,000.00 dan ke bawah: Pengecualian ini memberi fleksibiliti kepada pemohon untuk menguruskan projek ubah suai atau pembelian peralatan tanpa keperluan sebut harga formal, menyederhanakan proses pembiayaan untuk perniagaan yang lebih kecil.
 5. Penyata Akaun Bank untuk tempoh tiga (3) bulan (Penyata Dalam Talian diterima): Penerimaan penyata akaun bank dalam talian selama tiga bulan mempercepatkan proses pemohonan dan menyediakan alternatif yang mudah bagi pemohon.
 6. Tempoh Moratorium untuk pembayaran balik sehingga 12 bulan: Moratorium pembayaran balik yang diperluaskan memberi ruang bernafas kepada usahawan untuk menyeimbangkan kewangan perniagaan mereka dalam tempoh awal.

Keseluruhannya, kelonggaran-kelonggaran ini membantu mengurangkan halangan-halangan yang mungkin dihadapi oleh usahawati dalam memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka. Ini adalah langkah penting dalam menyokong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan merangsang pertumbuhan serta kelestarian perniagaan kecil dan sederhana.

Jaminan atau Cagaran

Jaminan atau cagaran merupakan komponen penting dalam pembiayaan perniagaan, terutama untuk jumlah yang lebih besar. Berikut adalah terma dan syarat jaminan atau cagaran bagi pembiayaan dalam julat RM50,001.00 hingga RM150,000.00:

Jaminan:

 • Seorang penjamin atau lebih diperlukan.
 • Penjamin atau penjamin-penjamin tersebut perlu memperoleh pendapatan bulanan yang tetap tidak kurang daripada 3% daripada jumlah pembiayaan yang dimohon.

Cagaran:

 • Alternatif kepada jaminan adalah cagaran.
 • Cagaran dalam bentuk penjaminan tanah dengan Nilai Paksa (Forced Sale Value) setidak-tidaknya 10% daripada jumlah pembiayaan yang dimohon.

Gabungan Kedua-duanya Sekali:

 • Pemohon juga boleh menggabungkan jaminan dan cagaran sebagai jaminan tambahan.

Simpanan Tetap:

 • Simpanan Tetap yang mematuhi prinsip Islam (Akaun Pelaburan Am) diperlukan.
 • Simpanan Tetap ini harus bersamaan dengan 10% daripada nilai pembiayaan yang dimohon.

Ini bermakna, bagi pembiayaan dalam julat RM50,001.00 hingga RM150,000.00, pemohon perlu menyediakan jaminan atau cagaran sebagai sebahagian daripada syarat-syarat pembiayaan. Selain itu, pemohon juga perlu menyerahkan simpanan tetap yang mematuhi prinsip Islam sebagai jaminan tambahan.

Skop pembiayaan merangkumi modal pusingan, pembelian mesin dan peralatan, dengan had pembiayaan sehingga RM150,000.00. Tempoh pembiayaan adalah dari 1 hingga 10 tahun, dengan tempoh bulanan antara 12 hingga 120 bulan. Kadar keuntungan yang dikenakan adalah sebanyak 4%.

Pemohon boleh membuat permohonan dalam talian melalui pautan yang disediakan oleh MARA. Dengan adanya terma dan syarat yang jelas, proses pembiayaan dapat dijalankan dengan lebih teratur dan sistematik, serta memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak dalam transaksi perniagaan.

Skim Pembiayaan Pembangunan Usahawan Profesional

Program Pembangunan Usahawan Profesional (ProSPEC) bertujuan untuk menggalakkan keterlibatan usahawan Bumiputera dalam sektor keusahawanan yang bersifat profesional. Program ini menawarkan fasiliti pembiayaan perniagaan bagi membantu usahawan Bumiputera memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka dalam bidang yang memerlukan kecekapan dan keahlian profesional.

Melalui ProSPEC, usahawan Bumiputera diberi peluang untuk mendapatkan sokongan kewangan dan bimbingan dalam menguruskan perniagaan mereka dengan cekap. Program ini tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga menyediakan sumber daya dan sokongan yang diperlukan untuk memperluaskan perniagaan dengan berkesan.

Syarat-Syarat Asas

Syarat-syarat asas yang dinyatakan adalah kriteria yang perlu dipenuhi oleh individu yang berminat untuk mendapatkan fasiliti pembiayaan perniagaan di bawah Program Pembangunan Usahawan Profesional (ProSPEC). Berikut adalah penjelasan untuk setiap syarat:

 1. Individu Warganegara dan Bumiputera: Hanya individu yang merupakan warganegara Malaysia dan Bumiputera yang layak untuk memohon pembiayaan di bawah program ini.
 2. Berusia antara 18 hingga 60 tahun: Usia pemohon perlu berada dalam julat 18 hingga 60 tahun pada masa permohonan.
 3. Memiliki Pendaftaran Perniagaan yang sah (SSM): Pemohon perlu mempunyai pendaftaran perniagaan yang sah dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sebagai bukti sahnya perniagaan mereka.
 4. Memiliki premis perniagaan: Premis perniagaan diperlukan untuk menjalankan operasi perniagaan dengan berkesan.
 5. Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa: Pemohon perlu melaksanakan perniagaan mereka secara sepenuh masa untuk memastikan komitmen yang diperlukan dalam pengurusan perniagaan.
 6. Memiliki Lesen/Permit/Surat Kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT): Lesen, permit, atau surat kebenaran dari Pihak Berkuasa Tempatan diperlukan bagi memastikan perniagaan beroperasi secara sah.
 7. Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah: Perniagaan yang dibiayai perlu mematuhi Prinsip Syariah, termasuk dalam aspek pengurusan kewangan dan urusan perniagaan yang lain.
 8. Tiada rekod hitam dalam senarai MARA: Pemohon tidak boleh mempunyai rekod hitam dalam senarai MARA, menandakan bahawa mereka tidak terlibat dalam sebarang aktiviti yang bertentangan dengan prinsip dan matlamat MARA.
 9. Sumbangan modal sendiri tidak kurang daripada 10% daripada kos projek: Pemohon perlu menyumbang modal sendiri yang tidak kurang daripada 10% daripada kos keseluruhan projek perniagaan untuk menunjukkan komitmen dan kepentingan mereka dalam kejayaan perniagaan.

Dengan memenuhi syarat-syarat asas ini, diharapkan pemohon akan menjadi usahawan yang berpotensi untuk membangunkan perniagaan mereka dengan sokongan yang diberikan melalui Program Pembangunan Usahawan Profesional (ProSPEC).

Syarat-Syarat Khusus

Syarat-syarat khusus yang dinyatakan adalah kriteria tambahan yang perlu dipenuhi oleh individu yang berminat untuk mendapatkan fasiliti pembiayaan perniagaan di bawah Program Pembangunan Usahawan Profesional (ProSPEC). Berikut adalah penjelasan untuk setiap syarat khusus:

 1. Individu yang tergolong dalam kategori Profesional yang diiktiraf dan telah berdaftar sebagai ahli dalam organisasi profesional yang relevan: Pemohon perlu diklasifikasikan sebagai seorang profesional yang diiktiraf dan juga menjadi ahli dalam organisasi profesional yang berkaitan dengan bidang perniagaan mereka. Ini menunjukkan bahawa mereka mempunyai pengiktirafan dan pengakuan dalam bidang profesional tertentu.
 2. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang profesional yang berkaitan, mengikut tempoh dan kriteria yang telah ditetapkan oleh MARA melalui program pembangunan usahawan yang bersesuaian: Pemohon perlu mempunyai pengalaman kerja yang relevan dalam bidang profesional yang berkaitan dengan perniagaan mereka. Tempoh dan kriteria untuk pengalaman kerja ini telah ditetapkan oleh MARA melalui program pembangunan usahawan yang sesuai.
 3. Menepati syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan oleh MARA melalui program pembangunan keusahawanan yang relevan: Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat khusus yang telah ditetapkan oleh MARA melalui program pembangunan keusahawanan yang relevan dengan keperluan dan objektif perniagaan yang ingin mereka jalankan.

Syarat-syarat khusus ini dirangka untuk memastikan bahawa pemohon memiliki kecekapan, pengalaman, dan pengetahuan yang diperlukan dalam bidang profesional tertentu, serta memenuhi standard yang telah ditetapkan oleh MARA. Ini membantu memastikan bahawa usahawan yang mendapat pembiayaan di bawah ProSPEC adalah individu yang berkelayakan dan bersedia untuk menguruskan perniagaan mereka secara profesional dan berjaya.

Jaminan atau Cagaran

Jaminan atau cagaran serta syarat-syarat pembiayaan yang dinyatakan adalah sebahagian daripada prosedur dan terma yang berkaitan dengan pembiayaan perniagaan di bawah Program Pembangunan Usahawan Profesional (ProSPEC). Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

Jaminan atau Cagaran:

 • Jaminan: Pemohon boleh menyediakan satu atau lebih penjamin dengan pendapatan bulanan yang stabil, tidak kurang daripada 3% daripada jumlah pembiayaan yang dimohon. Penjaminan ini memberikan jaminan kepada pemberi pembiayaan dalam kes pemulangan dana.
 • Cagaran: Alternatif kepada jaminan, pemohon boleh menawarkan cagaran dalam bentuk tanah dengan Nilai Paksa (Forced Sale Value) sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah pembiayaan yang dimohon. Ini memberikan keselamatan tambahan kepada pemberi pembiayaan.

Simpanan Tetap:

 • Pemohon perlu menyediakan Simpanan Tetap yang mengikuti prinsip Islam (Akaun Pelaburan Am) sebanyak 10% daripada nilai pembiayaan. Simpanan ini bertindak sebagai jaminan tambahan dan menunjukkan komitmen pemohon terhadap perniagaan mereka.

Jaminan dari Ahli Lembaga Pengarah Syarikat Sdn. Bhd.:

 • Bagi pembiayaan kepada syarikat berstatus Sdn. Bhd., jaminan dari semua Ahli Lembaga Pengarah Syarikat diperlukan. Ini menambah kepercayaan dalam kemampuan syarikat untuk melunaskan pembiayaan.

Skop Pembiayaan:

 • Merangkumi modal pusingan, pembelian mesin dan peralatan, serta ubah suai premis perniagaan.
 • Had pembiayaan bagi milikan tunggal atau perkongsian adalah RM250,000.00 manakala bagi syarikat Sdn. Bhd. adalah RM500,000.00.

Tempoh Pembiayaan:

 • Pembiayaan boleh diluluskan untuk tempoh antara 1 hingga 10 tahun, dengan tempoh bayaran bulanan dari 12 hingga 120 bulan.

Kadar Keuntungan:

 • Kadar keuntungan yang dikenakan adalah sebanyak 4%.

Permohonan Dalam Talian:

 • Pemohon boleh membuat permohonan dalam talian melalui pautan yang disediakan oleh MARA untuk kemudahan dan kecepatan proses permohonan.

Syarat-syarat ini membentuk struktur yang jelas dan teratur bagi pembiayaan perniagaan di bawah ProSPEC, memastikan bahawa pemohon mempunyai kemampuan untuk menguruskan pembiayaan dengan berkesan dan memberikan jaminan kepada pemberi pembiayaan untuk pemulangan dana yang dipinjam.

Program Pembangunan Usahawan Teknikal (PUTEK)

Pinjaman ini disusun untuk memberi sokongan kepada perkembangan usahawan baharu di dalam sektor teknikal yang berlandaskan pada kecekapan yang ada. Ini bermakna, pinjaman ini bertujuan untuk memberikan bantuan kewangan kepada individu yang ingin memulakan atau memperluas perniagaan dalam bidang teknikal yang memerlukan pengetahuan dan kecekapan khusus.

Sektor teknikal merangkumi pelbagai bidang seperti teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), kejuruteraan, sains, perubatan, dan banyak lagi. Usahawan dalam sektor ini mungkin terlibat dalam pembangunan perisian, peranti, peralatan elektronik, atau penyediaan perkhidmatan teknikal yang lain.

Pinjaman ini membolehkan usahawan baharu untuk mendapatkan dana yang diperlukan bagi memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka. Dengan sokongan kewangan ini, mereka boleh membeli peralatan dan perisian, menyewa premis, mendapatkan latihan, menyediakan infrastruktur, dan melakukan pelbagai aktiviti lain yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan mereka.

Sokongan ini sangat penting kerana membolehkan usahawan baharu mengatasi cabaran kewangan awal dan meningkatkan peluang kejayaan perniagaan mereka. Dengan pinjaman ini, mereka dapat menumpukan usaha mereka pada pengembangan produk atau perkhidmatan, meningkatkan kecekapan operasi, dan memperluas jangkauan pasaran.

Selain menyokong perkembangan usahawan baharu, pinjaman ini juga dapat memberi dorongan kepada inovasi dan pembangunan dalam sektor teknikal. Dengan menyediakan akses kepada dana, para usahawan dapat mencipta produk dan perkhidmatan baru yang membawa manfaat kepada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Lihat Juga:  Memahami Shopee PayLater: Belanja Online Tanpa Bayar Langsung

Syarat-Syarat Asas

Syarat-Syarat Asas yang dinyatakan bertujuan untuk mengenal pasti kelayakan individu untuk mendapatkan sokongan pinjaman dalam bidang perniagaan teknikal. Berikut adalah penjelasan bagi setiap syarat:

 1. Individu Warganegara dan Bumiputera: Hanya individu yang merupakan warganegara Malaysia dan Bumiputera layak memohon pinjaman ini.
 2. Berusia antara 18 hingga 60 tahun: Usia pemohon perlu berada dalam lingkungan 18 hingga 60 tahun pada masa permohonan.
 3. Memiliki Pendaftaran Perniagaan yang sah (SSM): Pemohon perlu mempunyai pendaftaran perniagaan yang sah dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sebagai bukti kesahihan perniagaan mereka.
 4. Memiliki tapak/premis/bengkel perniagaan: Pemohon perlu mempunyai tapak, premis, atau bengkel yang sesuai untuk menjalankan perniagaan teknikal.
 5. Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa: Pemohon dikehendaki melaksanakan perniagaan mereka sepenuh masa, menunjukkan komitmen yang diperlukan untuk menjayakan perniagaan mereka.
 6. Memiliki Lesen/Permit/Surat Kebenaran dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT): Pemohon perlu memperoleh lesen, permit, atau surat kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan bagi memastikan operasi perniagaan mereka sah di sisi undang-undang.
 7. Perniagaan beroperasi selama sekurang-kurangnya enam (6) bulan dan tidak melebihi lima (5) tahun: Pemohon perlu menunjukkan bahawa perniagaan mereka telah beroperasi sekurang-kurangnya enam bulan tetapi tidak melebihi lima tahun. Ini membantu menilai kedewasaan dan kesinambungan perniagaan.
 8. Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah: Pemohon perlu mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam operasi perniagaan mereka.
 9. Tiada rekod hitam dalam senarai MARA: Pemohon tidak boleh mempunyai sebarang rekod hitam dalam senarai MARA, menunjukkan bahawa mereka tidak terlibat dalam aktiviti yang tidak diingini oleh MARA.

Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahawa pinjaman diberikan kepada individu yang kelayakan dan mempunyai keseriusan serta komitmen untuk menjalankan perniagaan teknikal dengan berkesan dan beretika. Ini membantu memastikan penggunaan dana yang diberikan adalah untuk tujuan yang produktif dan memacu pertumbuhan ekonomi serta pembangunan industri tempatan.

Syarat-Syarat Khusus

Syarat-Syarat Khusus yang dinyatakan adalah terperinci untuk menentukan kelayakan individu dalam mendapatkan pembiayaan untuk perniagaan teknikal. Berikut adalah penjelasan bagi setiap syarat khusus:

Memiliki Ijazah/Diploma/Sijil Kemahiran Teknikal dari IPMa / Institusi teknikal kerajaan atau swasta: Pemohon perlu mempunyai kelayakan formal dalam bidang kemahiran teknikal yang diperolehi dari Institut Pendidikan MARA (IPMa) atau institusi teknikal kerajaan atau swasta yang diiktiraf.

Skop Pembiayaan:

 • Pembelian Mesin dan Peralatan: Pembiayaan diberikan untuk tujuan pembelian mesin dan peralatan yang diperlukan untuk operasi perniagaan.
 • Modal Pusingan (Untuk usahawan baru sahaja): Merangkumi 60% pembiayaan dan 40% geran (jika bayaran adalah baik).

Had Pembiayaan:

 • Pembelian mesin dan peralatan: Pembiayaan untuk pembelian mesin dan peralatan berkisar antara RM3,000.00 hingga RM500,000.00.

Modal Pusingan:

 • Disediakan selama 3 bulan pada kadar 20% daripada kelulusan pembiayaan mesin dan peralatan, dengan had maksimum RM50,000 atau apa yang diperlukan untuk pengurusan modal pusingan.

Tempoh Pembiayaan: Pembiayaan boleh diluluskan untuk tempoh antara 1 hingga 5 tahun, dengan tempoh bayaran bulanan dari 12 hingga 60 bulan.

Jaminan atau Cagaran: Tidak diperlukan jaminan atau cagaran untuk memohon pembiayaan ini.

Kadar Keuntungan: Kadar keuntungan adalah 0%, yang bermaksud bahawa tidak ada caj keuntungan yang dikenakan ke atas pembiayaan.

Permohonan Dalam Talian: Permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui pautan yang disediakan oleh MARA untuk memudahkan proses permohonan.

Syarat-syarat khusus ini bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai kelayakan teknikal untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk memulakan atau memperluas perniagaan mereka dalam bidang teknikal. Dengan bantuan pembiayaan ini, diharapkan usahawan dapat meningkatkan operasi mereka dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan.

Skim Pembiayaan Perniagaan Mudah Jaya (SPiM)

Penawaran fasiliti pembiayaan perniagaan kepada usahawan Bumiputera dalam sektor-sektor utama seperti Perdagangan, Perkhidmatan, dan Pembuatan adalah langkah yang penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan memperluas peluang perniagaan di kalangan komuniti Bumiputera. Langkah ini membantu menggalakkan kepelbagaian ekonomi serta menyokong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Syarat-Syarat Asas

Syarat-Syarat Asas yang dinyatakan adalah kriteria yang perlu dipenuhi oleh individu yang ingin memohon pembiayaan perniagaan dalam program yang disediakan. Berikut adalah penjelasan bagi setiap syarat:

 1. Individu yang merupakan Warganegara dan Bumiputera: Hanya individu yang merupakan warganegara Malaysia dan Bumiputera layak memohon pembiayaan ini.
 2. Berusia antara 18 hingga 60 tahun: Usia pemohon perlu berada dalam lingkungan 18 hingga 60 tahun pada masa permohonan.
 3. Memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam bidang perniagaan yang diterokai: Pemohon perlu mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang mencukupi dalam bidang perniagaan yang mereka pilih untuk diterokai.
 4. Memiliki Pendaftaran Perniagaan yang sah (SSM): Pemohon perlu mempunyai pendaftaran perniagaan yang sah dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sebagai bukti kesahihan perniagaan mereka.
 5. Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa: Pemohon dikehendaki melaksanakan perniagaan mereka sepenuh masa, menunjukkan komitmen yang diperlukan untuk menjayakan perniagaan mereka.
 6. Memiliki premis perniagaan: Pemohon perlu memiliki premis perniagaan yang sesuai untuk menjalankan operasi perniagaan mereka.
 7. Memiliki Lesen/Permit/Surat Kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT): Pemohon perlu memperoleh lesen, permit, atau surat kebenaran dari Pihak Berkuasa Tempatan bagi memastikan operasi perniagaan mereka sah di sisi undang-undang.
 8. Perniagaan telah beroperasi selama sekurang-kurangnya enam (6) bulan: Pemohon perlu menunjukkan bahawa perniagaan mereka telah beroperasi sekurang-kurangnya enam bulan, menunjukkan keseriusan dan ketekunan dalam menjalankan perniagaan.
 9. Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah: Pemohon perlu memastikan bahawa operasi perniagaan mereka mematuhi prinsip-prinsip Syariah yang diperlukan.
 10. Tiada rekod hitam dalam senarai MARA: Pemohon tidak boleh mempunyai sebarang rekod hitam dalam senarai MARA, menunjukkan bahawa mereka tidak terlibat dalam aktiviti yang tidak diingini oleh MARA.
 11. Sumbangan modal peribadi tidak kurang daripada 10% daripada kos projek: Pemohon perlu menyumbang modal peribadi yang tidak kurang daripada 10% daripada kos projek sebagai komitmen peribadi mereka terhadap perniagaan.

Syarat-syarat ini direka untuk memastikan bahawa pemohon yang memperoleh pembiayaan adalah individu yang mempunyai kelayakan, keseriusan, dan komitmen untuk menjalankan perniagaan dengan berkesan dan beretika. Ini membantu memastikan penggunaan dana yang diberikan adalah untuk tujuan yang produktif dan memacu pertumbuhan ekonomi serta pembangunan industri tempatan.

Jaminan atau Cagaran

Syarat-syarat untuk jaminan atau cagaran dan butiran pembiayaan adalah seperti berikut:

Jaminan atau Cagaran:

 • Jaminan: Satu atau lebih penjamin dengan pendapatan bulanan yang stabil, tidak kurang daripada 3% daripada jumlah yang dipohon.
 • Cagaran: Cagaran tanah dengan Nilai Paksa (Forced Sale Value) sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah yang dimohon. Pilihan gabungan kedua-duanya juga ada.

Simpanan Tetap:

 • Simpanan Tetap mengikut prinsip Islam (Akaun Pelaburan Am) yang bersumberkan 10% daripada nilai pembiayaan.

Skop Pembiayaan:

 • Pembiayaan meliputi Modal Pusingan, Pembelian Mesin dan Peralatan, dan Ubah suai Premis Perniagaan.

Had Pembiayaan:

 • Milikan Tunggal / Perkongsian: RM250,000.00.
 • Syarikat Sdn. Bhd: RM500,000.00.

Tempoh Pembiayaan:

 • Pembiayaan boleh diberikan untuk tempoh antara 1 hingga 10 tahun, dengan tempoh bayaran bulanan dari 12 hingga 120 bulan.

Kadar Keuntungan:

 • Kadar keuntungan adalah pada kadar 4%.

Permohonan Dalam Talian:

 • Permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui pautan yang disediakan oleh MARA untuk memudahkan proses permohonan.

Pembiayaan ini memberi pelbagai fleksibiliti dan pilihan kepada pemohon, serta menetapkan syarat-syarat yang munasabah untuk memastikan penggunaan dana yang diberikan adalah untuk tujuan perniagaan yang produktif dan berkesan. Dengan penekanan kepada prinsip-prinsip Islam dalam pembiayaan, ia juga memenuhi keperluan khusus sesetengah kumpulan masyarakat yang memilih perbankan berprinsip syariah.

MARA Integrated Smart Auto (MISA)

Penyediaan pinjaman untuk menambah jumlah usahawan Bumiputera dalam sektor automotif yang menyediakan perkhidmatan 3S (Jualan, Servis & Suku Cadang) adalah langkah yang strategik dan bermakna dalam memajukan industri automotif tempatan. Inisiatif ini membuka peluang kepada usahawan Bumiputera untuk mengambil bahagian dalam sektor yang dinamik dan berkembang pesat.

Syarat-Syarat Asas

Syarat-Syarat Asas yang dinyatakan adalah kriteria yang perlu dipenuhi oleh individu yang ingin memohon pinjaman untuk usaha mereka. Berikut adalah penjelasan bagi setiap syarat:

 1. Individu yang merupakan Warganegara dan Bumiputera: Hanya individu yang merupakan warganegara Malaysia dan Bumiputera layak memohon pinjaman ini.
 2. Berusia antara 20 hingga 60 tahun: Usia pemohon perlu berada dalam lingkungan 20 hingga 60 tahun pada masa permohonan.
 3. Memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam bidang perniagaan yang diambil: Pemohon perlu memiliki pengetahuan atau pengalaman yang mencukupi dalam bidang perniagaan yang mereka pilih.
 4. Memiliki Pendaftaran Perniagaan yang sah (SSM): Pemohon perlu mempunyai pendaftaran perniagaan yang sah dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sebagai bukti kesahihan perniagaan mereka.
 5. Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa: Pemohon dikehendaki melaksanakan perniagaan mereka sepenuh masa, menunjukkan komitmen yang diperlukan untuk menjayakan perniagaan mereka.
 6. Memiliki premis perniagaan: Pemohon perlu memiliki premis perniagaan yang sesuai untuk menjalankan operasi perniagaan mereka.
 7. Memiliki Lesen/Permit/Surat Kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT): Pemohon perlu memperoleh lesen, permit, atau surat kebenaran dari Pihak Berkuasa Tempatan bagi memastikan operasi perniagaan mereka sah di sisi undang-undang.
 8. Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah: Pemohon perlu memastikan bahawa operasi perniagaan mereka mematuhi prinsip-prinsip Syariah yang diperlukan.
 9. Tiada rekod hitam dalam senarai MARA: Pemohon tidak boleh mempunyai sebarang rekod hitam dalam senarai MARA, menunjukkan bahawa mereka tidak terlibat dalam aktiviti yang tidak diingini oleh MARA.
 10. Sumbangan modal peribadi tidak kurang daripada 10% daripada kos projek: Pemohon perlu menyumbang modal peribadi yang tidak kurang daripada 10% daripada kos projek sebagai komitmen peribadi mereka terhadap perniagaan.

Syarat-syarat ini direka untuk memastikan bahawa pemohon yang memperoleh pinjaman adalah individu yang mempunyai kelayakan, keseriusan, dan komitmen untuk menjalankan perniagaan dengan berkesan dan beretika. Ini membantu memastikan penggunaan dana yang diberikan adalah untuk tujuan yang produktif dan memacu pertumbuhan ekonomi serta pembangunan industri tempatan.

Syarat-Syarat Khusus

Syarat-Syarat Khusus yang dinyatakan menunjukkan kriteria tambahan yang perlu dipenuhi oleh individu yang berminat memohon pinjaman untuk usaha mereka dalam sektor automotif. Berikut adalah penjelasan bagi setiap syarat khusus:

 1. Memiliki pengalaman teknikal dalam sektor automotif: Calon perlu mempunyai pengalaman teknikal yang relevan dalam industri automotif selama sekurang-kurangnya tiga (3) tahun. Ini menunjukkan bahawa pemohon memahami operasi dan keperluan industri automotif dengan baik.
 2. Telah memiliki bengkel: Pemohon perlu sudah memiliki bengkel dalam sektor automotif sebagai sebahagian daripada persediaan untuk memperluaskan perniagaan mereka. Ini menunjukkan komitmen pemohon terhadap industri dan keupayaan mereka untuk menguruskan perniagaan automotif.
 3. Mempunyai cita-cita untuk memperluaskan dan mengdiversifikasi perkhidmatan perniagaan: Calon harus mempunyai hasrat untuk mengembangkan perniagaan mereka melalui strategi penukaran, yang mungkin merangkumi pengenalan perkhidmatan baru, peningkatan kualiti, atau penambahan ciri-ciri yang memberi nilai tambah kepada pelanggan.
 4. Memiliki Penyata Kewangan yang telah diaudit: Calon perlu menyediakan Penyata Kewangan yang telah diaudit untuk tempoh tiga (3) tahun yang terkini. Ini penting bagi penilaian kewangan dan kesihatan perniagaan, serta membantu pihak yang mempertimbangkan pinjaman untuk membuat keputusan yang berasaskan data yang tepat.

Syarat-syarat khusus ini memberi penekanan kepada pengalaman, komitmen, dan kesihatan kewangan pemohon dalam mempertimbangkan pinjaman untuk perluasan perniagaan mereka dalam sektor automotif. Ini membantu memastikan bahawa pinjaman diberikan kepada individu yang mempunyai kemahiran, pengetahuan, dan rancangan yang sesuai untuk menjayakan projek perniagaan automotif mereka.

Jaminan atau Cagaran

Syarat Jaminan atau Cagaran yang disyaratkan bagi pinjaman ini adalah seperti berikut:

 1. Jaminan: Pemohon boleh menyediakan satu atau lebih penjamin dengan pendapatan bulanan yang stabil, yang tidak kurang daripada 3% daripada jumlah pinjaman yang dimohon. Ini membantu menjamin bahawa terdapat jaminan kewangan yang mencukupi untuk membayar balik pinjaman jika terdapat keperluan.
 2. Cagaran: Pemohon boleh menyediakan cagaran tanah dengan Nilai Paksa (Forced Sale Value) sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah pinjaman yang dimohon. Cagaran tanah memberi perlindungan kepada pihak pemberi pinjaman jika terdapat kegagalan pembayaran pinjaman dan mereka perlu menjual cagaran untuk mendapatkan kembali jumlah yang dipinjam.
 3. Gabungan Kedua-duanya Sekali: Pemohon juga boleh memberikan gabungan kedua-dua jaminan dan cagaran sebagai tambahan keamanan bagi pemberi pinjaman.

Bagi syarikat berstatus Sdn. Bhd., jaminan daripada semua Ahli Lembaga Pengarah Syarikat diperlukan. Ini menunjukkan tanggungjawab bersama dalam pembayaran balik pinjaman dan memberi keyakinan kepada pemberi pinjaman tentang keseriusan pengurusan syarikat dalam menjalankan perniagaan dengan baik.

Skop pembiayaan termasuk Modal Pusingan, Pembelian Mesin dan Peralatan, serta Ubah Suai Premis/Bengkel, membolehkan pemohon untuk menggunakan dana pinjaman ini dalam pelbagai keperluan operasi perniagaan.

Had Pembiayaan setinggi RM1,000,000.00 menawarkan peluang yang besar bagi usahawan untuk mengembangkan perniagaan mereka dalam sektor automotif.

Tempoh Pembiayaan yang fleksibel dari 1 hingga 10 tahun dengan kadar keuntungan yang kompetitif sebanyak 4% memberi ruang untuk pembayaran balik yang munasabah.

Pemohon boleh membuat permohonan dalam talian melalui pautan yang diberikan untuk memudahkan proses permohonan. Ini menunjukkan komitmen MARA dalam menyediakan aksesibiliti yang lebih baik kepada perkhidmatan pembiayaan kepada usahawan.

Pembangunan Rantaian Nilai Industri (PRiN)

Usaha untuk meningkatkan jumlah usahawan Bumiputera dalam perniagaan kelas menengah memainkan peranan penting dalam memperkukuh kehadiran komuniti perniagaan tempatan, serta mempersiapkan mereka untuk bersaing di peringkat global. Berikut adalah beberapa manfaat yang boleh dijangka daripada usaha ini:

Peningkatan Keusahawanan: Menyediakan akses kepada pinjaman dan sokongan kewangan membantu mendorong lebih ramai individu untuk menceburi bidang keusahawanan. Ini membantu meningkatkan bilangan usahawan Bumiputera dalam perniagaan kelas menengah, membina asas ekonomi yang lebih kukuh.

Peningkatan Kehadiran Industri Bumiputera: Dengan menyokong usahawan Bumiputera, terutamanya dalam bidang yang masih belum diterokai, program pinjaman ini membantu memperkukuh kehadiran komuniti perniagaan Bumiputera dalam pelbagai industri. Ini membawa kepada peningkatan peluang pekerjaan tempatan dan sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi negara.

Membentuk Pasaran Niaga Tersendiri: Dengan memberi tumpuan kepada peringkat yang jarang diterokai, program pinjaman ini membantu membentuk pasaran niaga tersendiri bagi usahawan Bumiputera. Ini membuka ruang untuk inovasi dan pembangunan produk serta perkhidmatan yang lebih khusus dan berkualiti.

Persediaan untuk Peringkat Global: Dengan memberi sokongan kepada usahawan Bumiputera untuk berkembang dalam skala perniagaan yang lebih besar dan mengukuhkan kehadiran mereka dalam rantaian nilai industri, program pinjaman ini membantu mempersiapkan mereka untuk bersaing di peringkat global. Ini mencipta peluang untuk pertumbuhan dan kejayaan perniagaan yang lebih besar di pasaran antarabangsa.

Syarat-Syarat Asas

Syarat-syarat asas yang dinyatakan adalah kriteria penting yang harus dipenuhi oleh individu yang berminat untuk memohon pinjaman perniagaan. Berikut adalah penjelasan untuk setiap syarat-syarat tersebut:

 1. Individu Warganegara dan Bumiputera: Ini menegaskan bahawa pemohon harus menjadi warganegara Malaysia dan termasuk dalam kategori Bumiputera.
 2. Berusia antara 21 hingga 60 tahun: Kriteria usia ini menunjukkan bahawa pinjaman ini terbuka kepada individu yang berusia antara 21 hingga 60 tahun, yang meliputi pelbagai peringkat umur yang berpotensi untuk menceburi bidang perniagaan.
 3. Memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam bidang perniagaan yang dijalani: Pemohon perlu mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang relevan dalam bidang perniagaan yang mereka ingin jalankan. Ini membantu memastikan bahawa pemohon mempunyai pemahaman yang cukup tentang industri yang mereka sertai.
 4. Memiliki Pendaftaran Perniagaan yang sah (SSM): Ini menegaskan bahawa pemohon perlu mempunyai pendaftaran perniagaan yang sah dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), yang merupakan syarat asas untuk menjalankan perniagaan di Malaysia.
 5. Memiliki premis perniagaan dan Lesen/Permit/Surat Kebenaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT): Pemohon perlu memiliki premis perniagaan yang sah dan perlu mematuhi peraturan tempatan dengan mendapatkan Lesen/Permit/Surat Kebenaran yang diperlukan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 6. Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa: Ini menunjukkan bahawa pemohon perlu menjalankan perniagaan mereka secara sepenuh masa, menekankan komitmen yang diperlukan untuk menjayakan perniagaan.
 7. Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah: Ini menekankan bahawa perniagaan yang dijalankan perlu mematuhi Prinsip Syariah, yang merupakan penting bagi mereka yang menjalankan perniagaan yang mengikut prinsip Islam.
 8. Tiada rekod hitam dalam senarai MARA: Pemohon tidak sepatutnya mempunyai rekod hitam atau masalah yang belum diselesaikan dengan MARA.
 9. Sumbangan modal peribadi tidak kurang daripada 10% daripada kos projek: Ini menunjukkan bahawa pemohon perlu menyumbang modal peribadi sekurang-kurangnya 10% daripada kos projek, menunjukkan komitmen dan kepentingan mereka dalam perniagaan.

Dengan memenuhi syarat-syarat ini, pemohon akan memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pinjaman perniagaan yang mereka perlukan untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka.

Lihat Juga:  46 Senarai Pinjaman Peribadi Bank Terkemuka di Malaysia

Syarat-Syarat Khusus

Syarat-syarat khusus yang dinyatakan menambahkan persyaratan tambahan untuk pemohon yang merupakan syarikat berstatus Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) yang berunsurkan Bumiputera. Berikut adalah penjelasan untuk setiap syarat khusus tersebut:

 1. Pegangan Bumiputera dalam Syarikat Sdn. Bhd.: Pegangan atau kepemilikan ekuiti oleh individu Bumiputera dalam syarikat Sdn. Bhd. tersebut perlu mencapai sekurang-kurangnya 60%. Ini menunjukkan komitmen kepada dasar pemberdayaan ekonomi Bumiputera dan mendorong penglibatan Bumiputera dalam pemilikan perniagaan.
 2. Penyata Kewangan yang Telah Diaudit: Pemohon perlu menyediakan Penyata Kewangan yang telah diaudit untuk tempoh tiga (3) tahun terkini. Penyata kewangan yang diaudit memberikan gambaran yang lebih tepat dan sah tentang keadaan kewangan syarikat, yang penting untuk menilai kebolehpercayaan kewangan dan kestabilan syarikat.
 3. Tidak Pernah Menerima Bantuan dari Program-program Tertentu: Pemohon atau syarikat yang berkenaan tidak boleh pernah menerima bantuan di bawah program INTEP, Smart Auto, KPP, atau PITT. Syarat ini menunjukkan bahawa pemohon hendaklah memperoleh sokongan kewangan untuk pertama kalinya dari program pembiayaan yang berkenaan.

Dengan mematuhi syarat-syarat khusus ini, pemohon yang merupakan syarikat Sdn. Bhd. Bumiputera akan memenuhi kriteria tambahan yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman perniagaan. Ini membantu memastikan bahawa bantuan kewangan diberikan kepada syarikat yang mempunyai struktur kepemilikan yang sesuai dan mempunyai rekod kewangan yang stabil serta tidak pernah menerima bantuan dari program-program yang disenaraikan.

Jaminan atau Cagaran

Syarat jaminan atau cagaran serta butiran lainnya untuk pembiayaan ini adalah seperti berikut:

Jaminan atau Cagaran:

 • Jaminan: Salah satu atau lebih penjamin dengan pendapatan bulanan yang stabil tidak kurang dari 3% daripada jumlah yang dipohon.
 • Cagaran: Cagaran tanah dengan Nilai Paksa (Forced Sale Value) paling tidak 10% daripada jumlah yang dimohon.
 • Simpanan Tetap: Simpanan Tetap mengikut prinsip Islam (Akaun Pelaburan Am) yang bersumberkan 10% daripada nilai pembiayaan.
 • Gabungan semua ketiga-tiga opsyen jaminan, cagaran, dan simpanan tetap juga diterima.

Untuk pembiayaan kepada syarikat berstatus Sdn. Bhd., jaminan daripada semua Ahli Lembaga Pengarah Syarikat diperlukan.

Skop Pembiayaan:

 • Modal Pusingan
 • Pembelian Mesin dan Peralatan
 • Ubah suai dan Peningkatan Imej Premis/Kilang
 • Pengkomersialan Produk dan Perkhidmatan

Had Pembiayaan: Sehingga RM1,000,000.00

Tempoh Pembiayaan: 1 hingga 10 tahun dengan jangka masa pembayaran bulanan dari 12 hingga 120 bulan.

Kadar Keuntungan: Kadar tetap pada 2%.

Permohonan Dalam Talian: Pemohon boleh membuat permohonan dalam talian melalui pautan berikut: Pautan Permohonan

Dengan syarat-syarat yang ditetapkan, pinjaman ini memberikan pelbagai skop pembiayaan untuk membantu pertumbuhan dan pembangunan perniagaan Bumiputera.

Skim Pembiayaan Kontrak Ekpres (SPiKE)/SPiKE GLC

Fasiliti pembiayaan kewangan yang ditawarkan oleh pinjaman ini adalah untuk membantu kontraktor Bumiputera yang terlibat dalam pelbagai aktiviti seperti pembinaan, pembekalan, perkhidmatan, dan elektrik. Fasiliti ini direka khas untuk menyokong keperluan jangka pendek kontraktor dalam membiayai projek-projek yang mereka terlibat. Berikut adalah butiran mengenai pinjaman ini:

Syarat-Syarat Asas

Syarat-syarat asas untuk memohon pembiayaan ini adalah seperti berikut:

 1. Individu Warganegara dan Bumiputera: Pemohon mesti merupakan warganegara Malaysia dan Bumiputera untuk memenuhi kelayakan.
 2. Berusia 18 tahun atau lebih: Pemohon perlu berusia sekurang-kurangnya 18 tahun pada tarikh permohonan.
 3. Memiliki pengalaman atau pengetahuan dalam bidang perniagaan: Pemohon dikehendaki mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang relevan dalam bidang perniagaan yang ingin dijalankan.
 4. Melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa: Pemohon dikehendaki untuk melaksanakan perniagaan secara sepenuh masa, menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap perniagaan yang dijalankan.
 5. Perniagaan mematuhi Prinsip Syariah: Pemohon perlu memastikan bahawa perniagaan yang dijalankan mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam semua aspek operasi dan perniagaan.
 6. Tiada rekod hitam dalam senarai MARA: Pemohon tidak boleh mempunyai rekod hitam dalam senarai MARA, menunjukkan kelulusan dan kelayakan dari badan berwajib.
 7. Sumbangan modal peribadi tidak kurang daripada 10% daripada kos projek: Pemohon perlu menyumbang modal peribadi sekurang-kurangnya 10% daripada keseluruhan kos projek yang dibiayai.

Dengan memenuhi syarat-syarat asas ini, pemohon berpeluang untuk mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka.

Syarat-Syarat Khusus

Syarat-syarat khusus untuk pembiayaan ini adalah seperti berikut:

 1. Penyedia bekalan atau perkhidmatan yang telah berdaftar dengan Kementerian Kewangan: Pemohon perlu berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia, kecuali untuk tawaran kerja bernilai RM50,000.00 dan ke bawah di mana pendaftaran mungkin tidak diperlukan.
 2. Pengilang binaan yang telah berdaftar dengan Bahagian Pembangunan Pengilang dan Usahawan (BPPU) serta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB): Pemohon perlu berdaftar dengan BPPU dan CIDB sebagai pengilang binaan.
 3. Pengilang binaan dalam kategori G1, G2, G3, G4, dan G5 atau dahulunya dikenali sebagai F, E, D, dan C: Pemohon perlu mempunyai kelulusan sebagai pengilang binaan dalam kategori tersebut.
 4. Pihak Pemberi Kerja: Pemohon perlu berasal dari jabatan atau agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan (GLC), dan syarikat senarai awam.
 5. Pihak majikan dan pemohon bersetuju untuk menandatangani Surat Perjanjian Pemindahan Hak (Deed of Assignment) dan Surat Persetujuan (Letter of Consent): Ini melibatkan persetujuan untuk pemindahan hak pembayaran kepada MARA.

Dengan memenuhi syarat-syarat khusus ini, pemohon dapat mengakses pembiayaan yang diperlukan untuk menyokong aktiviti perniagaan mereka dalam sektor pembinaan, pembekalan, perkhidmatan, dan elektrik.

Jaminan atau Cagaran

Untuk pembiayaan antara RM250,001.00 hingga RM1,000,000.00, berikut adalah syarat-syarat jaminan atau cagaran:

 1. Jaminan: Peminjam perlu menyediakan satu atau lebih penjamin yang memiliki pendapatan bulanan tetap tidak kurang dari 3% daripada jumlah yang dimohon.

atau

 1. Cagaran: Peminjam boleh menawarkan cagaran tanah dengan Nilai Paksa (Forced Sale Value) sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah yang dimohon.

atau

 1. Gabungan: Peminjam juga boleh memberikan gabungan kedua-dua jaminan dan cagaran.
 2. Simpanan Tetap: Peminjam perlu menyerahkan Simpanan Tetap yang mengikut prinsip Islam (Akaun Pelaburan Am) yang berasaskan 10% daripada nilai pembiayaan.
 3. Jaminan dari Ahli Lembaga Pengarah Syarikat: Bagi pembiayaan kepada syarikat berstatus Sdn. Bhd., jaminan dari semua Ahli Lembaga Pengarah Syarikat diperlukan.

Untuk pembiayaan modal kerja sehingga RM1,000,000.00, beberapa perincian tambahan termasuk:

 • Kerja tanpa bayaran kemajuan: Maksimum 75% dari nilai kontrak atau mengikut dasar semasa MARA.
 • Kerja dengan bayaran kemajuan: Maksimum 80% dari nilai kontrak bagi 3 bulan pertama.
 • Tempoh Pembiayaan: Bergantung pada tempoh tamat kontrak.
 • Kadar Keuntungan: 6%.

Pemohon boleh membuat permohonan dalam talian melalui pautan yang diberikan. Dengan mematuhi syarat-syarat ini, mereka berpeluang mendapatkan pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan projek mereka dalam sektor pembinaan, pembekalan, perkhidmatan, dan elektrik.

Skim Jaminan Usahawan MARA (SJUM)

Fasiliti pembiayaan perniagaan menggunakan dana bank dengan MARA sebagai Penjamin adalah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan sokongan kewangan kepada usahawan Bumiputera. Ini memberi akses kepada pembiayaan daripada bank dengan MARA bertindak sebagai penjamin, meningkatkan peluang kejayaan bagi usahawan yang terlibat dalam program pembangunan usahawan Groom Big.

Inisiatif ini penting kerana membantu usahawan Bumiputera mendapatkan dana yang diperlukan untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka dalam pelbagai sektor termasuk pembinaan, pembekalan, peruncitan, dan perkhidmatan. MARA bertindak sebagai penjamin, memberikan keyakinan kepada bank-panel seperti Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB), Bank Rakyat, dan Exim Bank Malaysia untuk menyediakan pembiayaan kepada usahawan Bumiputera.

Salah satu kelebihan utama skema ini adalah akses kepada pembiayaan daripada bank-panel yang sudah mapan, dengan MARA memberikan jaminan korporat. Ini membantu mengurangkan risiko yang dihadapi oleh bank dan pada masa yang sama memberi kepercayaan kepada usahawan Bumiputera untuk mendapatkan dana yang diperlukan bagi kejayaan perniagaan mereka.

Melalui kerjasama ini antara MARA dan bank-panel, diharapkan lebih ramai usahawan Bumiputera dapat mengakses pembiayaan yang diperlukan untuk membangunkan dan mengembangkan perniagaan mereka, serta menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan.

Syarat-Syarat Asas

Syarat-syarat asas untuk memohon pembiayaan adalah seperti berikut:

Syarikat Bumiputera berstatus Sdn. Bhd:

 • Telah beroperasi sekurang-kurangnya dua (2) tahun.
 • Mempunyai Laporan Kewangan yang telah diaudit selama dua (2) tahun serta mencatatkan keuntungan bagi dua (2) tahun terakhir.
 • Modal berbayar syarikat sekurang-kurangnya dua puluh peratus (20%) daripada jumlah kemudahan bank.

Perniagaan Bumiputera berstatus perkongsian dan milikan tunggal:

 • Telah menjalankan operasi sekurang-kurangnya selama dua (2) tahun.
 • Memiliki Penyata Kewangan selama dua (2) tahun serta mencatatkan untung bagi dua (2) tahun terbaru.
 • Memiliki penyata bank bagi jangka masa 6 bulan terkini.
 • Mempunyai rekod jualan minimum sebanyak RM500,000 setahun.
 1. Status carian kredit syarikat adalah memuaskan.
 2. Perniagaan patuh Syariah.
 3. Memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Panel.

Syarat-syarat ini bertujuan untuk memastikan bahawa pemohon mempunyai kelayakan dan keredhaan kewangan yang mencukupi untuk menerima pembiayaan. Adalah penting bagi pemohon untuk mematuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan untuk meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pembiayaan yang diinginkan.

Jaminan atau Cagaran

Pembiayaan yang ditawarkan oleh MARA mempunyai beberapa butiran penting:

Bank:

 • Terdapat syarat-syarat tambahan yang tertakluk kepada bank-panel yang terlibat dalam skim pembiayaan ini.

MARA:

 • Pembiayaan kepada syarikat berstatus Berhad (Bhd) memerlukan jaminan dari kesemua Ahli Lembaga Pengarah Syarikat.
 • MARA mengenakan yuran jaminan kepada usahawan sebanyak 1% setahun daripada jumlah jaminan yang diperlukan.
 • Skop pembiayaan termasuk Modal Pusingan/Kerja, Pembelian Aset, dan Pembiayaan Projek/Kontrak.
 • Had pembiayaan yang ditawarkan adalah sebanyak RM2,000,000.00.
 • Tempoh jaminan yang diberikan adalah sehingga 15 tahun.
 • Kadar Keuntungan bergantung kepada BFR (Base Financing Rate) ditambah dengan 0% hingga 1%.

Ini adalah beberapa butiran penting yang perlu dipertimbangkan oleh usahawan Bumiputera yang ingin memohon pembiayaan dari MARA. Adalah penting untuk memahami dan mematuhi semua syarat-syarat yang dikenakan untuk mendapatkan pembiayaan yang diinginkan.

Skim Pembiayaan Galakan Eksport Bumiputera (GEB)

Program yang disediakan oleh MARA dan SME Corporation Malaysia bertujuan untuk memberikan fasiliti pembiayaan kepada usahawan PKS Bumiputera yang memiliki potensi untuk memasuki pasaran eksport atau antarabangsa. Beberapa aspek program ini mungkin termasuk:

Pembiayaan Perniagaan: Program ini mungkin menawarkan pembiayaan untuk membantu usahawan PKS memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka, khususnya dalam konteks kegiatan eksport.

Bimbingan dan Sokongan: Selain pembiayaan, program ini mungkin juga menyediakan bimbingan, latihan, dan sokongan lain untuk membantu usahawan memahami keperluan pasaran antarabangsa dan memperluas jaringan mereka.

Pembangunan Produk dan Pasaran: Usahawan mungkin dibimbing untuk mengembangkan produk yang sesuai untuk pasaran antarabangsa, serta belajar tentang strategi pemasaran yang berkesan.

Sokongan Perniagaan: Program ini mungkin menyediakan sokongan yang meluas termasuk sokongan kewangan, teknikal, dan pengurusan untuk membantu usahawan memenuhi keperluan pasaran global.

Kerjasama dengan SME Corporation Malaysia: Kerjasama antara MARA dan SME Corporation Malaysia memberikan akses kepada lebih banyak sumber daya dan sokongan untuk usahawan PKS Bumiputera.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keupayaan usahawan PKS Bumiputera dalam mengakses pasaran global dan meningkatkan eksport produk mereka. Melalui bimbingan, sokongan, dan pembiayaan yang disediakan, diharapkan usahawan dapat berkembang dan bersaing dalam arena perniagaan antarabangsa.

Syarat-Syarat Asas

Syarat-syarat asas untuk pembiayaan kepada syarikat Bumiputera yang berstatus Sdn. Bhd. adalah seperti berikut:

Jualan Tahunan dan Bilangan Pekerja:

 • Sektor Pembuatan: Jualan tahunan tidak melebihi RM50 juta ATAU tidak mempunyai lebih daripada 200 pekerja sepenuh masa.
 • Sektor Perkhidmatan dan Lain-lain: Jualan tahunan tidak melebihi RM20 juta ATAU tidak mempunyai lebih daripada 75 pekerja sepenuh masa.
 1. Lama Beroperasi: Telah menjalankan operasi sekurang-kurangnya selama tiga (3) tahun.
 2. Lokasi Operasi: Beroperasi di lokasi yang sah, mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan operasi perniagaan.
 3. Penarafan SCORE: Memperoleh penarafan SCORE 3-bintang dan ke atas, menunjukkan prestasi dan kecemerlangan dalam pelbagai aspek perniagaan.
 4. Sijil atau Pensijilan Eksport: Memiliki sijil atau pensijilan yang diperlukan untuk urusan eksport, menunjukkan kesesuaian dengan keperluan undang-undang dan piawaian antarabangsa.
 5. Produk atau Perkhidmatan Tempatan: Produk atau perkhidmatan adalah hasil buatan Malaysia dengan sekurang-kurangnya 40% kandungan tempatan, menunjukkan sokongan terhadap ekonomi tempatan.
 6. Usia Ahli Lembaga Pengarah: Usia Ahli Lembaga Pengarah adalah antara 21 hingga 60 tahun, memberikan kepelbagaian dan kecekapan dalam pengurusan syarikat.
 7. Status Kredit Syarikat yang Memuaskan: Status kredit syarikat adalah memuaskan berdasarkan laporan CCRIS/RAM/CTOS, menunjukkan rekod kewangan yang baik dan keupayaan untuk menguruskan kewangan dengan baik.
 8. Pematuhan Prinsip Syariah: Perniagaan mematuhi prinsip Syariah dalam semua operasi dan transaksi.

Penyatuan syarat-syarat asas ini membantu memastikan bahawa syarikat yang mendapat pembiayaan mempunyai kesesuaian yang diperlukan dan berpotensi untuk memanfaatkan peluang perniagaan yang diberikan.

Jaminan atau Cagaran

Program pembiayaan yang diperkenalkan menawarkan pelbagai opsyen untuk jaminan atau cagaran, memberikan fleksibiliti kepada pemohon untuk memilih kaedah yang paling sesuai dengan keperluan dan keadaan mereka. Berikut adalah butiran lebih lanjut mengenai opsyen jaminan atau cagaran yang disediakan:

Jaminan:

 • Dalam opsyen ini, pemohon boleh memilih untuk menyediakan seseorang atau lebih sebagai penjamin. Penjamin tersebut perlu memperoleh pendapatan bulanan yang stabil dan tidak kurang daripada 3% daripada jumlah pembiayaan yang dimohon. Ini memberi kepercayaan kepada pihak pembiayaan bahawa terdapat sokongan kewangan tambahan jika diperlukan dalam kes di mana pemohon tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran.

Cagaran:

 • Alternatif lain adalah menggunakan cagaran dalam bentuk penjaminan tanah dengan nilai paksa (forced sale value) setidak-tidaknya 10% daripada jumlah pembiayaan yang dimohon. Cagaran ini memberi perlindungan kepada pihak pembiayaan dalam kes di mana pemohon tidak dapat memenuhi kewajipan pembayaran, dan cagaran ini boleh dijual untuk mendapatkan dana bagi menutup kerugian yang mungkin terjadi.

Simpanan Tetap:

 • Pemohon juga berpeluang untuk menggunakan simpanan tetap yang mengikut prinsip Islam sebagai cagaran. Jumlah simpanan tetap adalah 10% daripada nilai pembiayaan. Ini membantu menunjukkan komitmen pemohon terhadap pembayaran balik pembiayaan dan memberi jaminan kepada pihak pembiayaan tentang kemampuan pemohon untuk memenuhi tanggungjawab kewangan.

Gabungan Ketiga-tiganya Sekali:

 • Pemohon juga berpeluang untuk menggunakan gabungan ketiga-tiganya sekali, di mana mereka boleh menggabungkan jaminan, cagaran tanah, dan simpanan tetap untuk memenuhi keperluan jaminan pembiayaan.

Untuk pembiayaan kepada syarikat berstatus Sdn. Bhd., jaminan dari semua Ahli Lembaga Pengarah Syarikat diperlukan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahawa komitmen dan tanggungjawab pembiayaan dipikul bersama oleh kesemua pihak yang berkaitan dengan pengurusan syarikat.

Dengan skop pembiayaan yang luas termasuk modal pusingan, pembelian mesin dan peralatan, pengambilan pekerjaan, pengubahsuaian premis, dan promosi di luar negara, program ini memberikan sokongan menyeluruh kepada usahawan Bumiputera untuk memperluaskan dan memajukan perniagaan mereka. Dengan kadar keuntungan yang tetap pada 2%, pemohon juga dapat merancang pembayaran mereka dengan lebih baik dalam jangka masa panjang.

Dalam kesimpulannya, pinjaman MARA Pembiayaan Perniagaan menyediakan pelbagai jenis pembiayaan untuk membantu usahawan Bumiputera dalam memajukan perniagaan mereka. Program ini memberikan sokongan kewangan untuk pelbagai skop, termasuk modal pusingan, pembelian peralatan, infrastruktur ICT, dan pembangunan premis perniagaan.

Usahawan yang memohon pinjaman ini perlu memenuhi syarat-syarat asas seperti memiliki perniagaan yang sah, berusia antara 18 hingga 60 tahun, serta mematuhi prinsip Syariah. Terdapat juga syarat-syarat khusus, bergantung kepada jenis pembiayaan yang diperlukan, seperti pengalaman kerja dalam bidang tertentu atau pendaftaran dengan organisasi profesional yang relevan.

Jaminan atau cagaran menjadi sebahagian penting dalam permohonan, dan penjamin dengan pendapatan stabil atau cagaran tanah dengan nilai paksa diperlukan. Simpanan tetap mengikut prinsip Islam juga menjadi syarat dalam beberapa program.

Tempoh pembiayaan dan kadar keuntungan bervariasi bergantung kepada skop dan jumlah pembiayaan yang dimohon. Usahawan boleh membuat permohonan dalam talian melalui portal MARA.

Dengan kerjasama Pinjaman MARA dengan bank-panel, program ini juga menyediakan akses kepada pembiayaan daripada bank untuk membantu mencapai kejayaan program pembangunan usahawan Groom Big. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah usahawan Bumiputera dan memberikan sokongan kepada pertumbuhan perniagaan mereka dalam pelbagai sektor.